Szacowanie Niepewności Pomiaru : Research Works of Air Force Institute of Technology

www.degruyter.com uses cookies, tags, and tracking settings to store information that help give you the very best browsing experience.
To understand more about cookies, tags, and tracking, see our Privacy Statement
I accept all cookies for the De Gruyter Online site

Jump to ContentJump to Main Navigation

Research Works of Air Force Institute of Technology

The Journal of Air Force Institute of Technology

Open Access

Szacowanie Niepewności Pomiaru

Janusz Lisiecki1 / Sylwester Kłysz1

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych1

This content is open access.

Citation Information: Research Works of Air Force Institute of Technology. Volume 22, Issue 1, Pages 47–79, ISSN (Print) 1234-3544, DOI: 10.2478/v10041-008-0003-5, March 2008

Publication History

Published Online:
2008-03-27

Szacowanie Niepewności Pomiaru

Podano zasady postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiaru. Przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące tego zagadnienia oraz sposób wyznaczania niepewności pomiaru dobrze określonej wielkości fizycznej stanowiącej wielkość mierzoną. Przedstawiono sposób szacowania niepewności pomiaru na przykładzie szacowania niepewności przy sprawdzaniu mikrometru i szacowania niepewności podstawowych parametrów wytrzymałościowych.

Keywords: niepewność pomiaru; niepewność typu A; niepewność typu B; błąd pomiaru; odchylenie standardowe; rozkład normalny; rozkład prostokątny; budżet niepewności; efektywna liczba stopni swobody

 • Analiza błędów i niepewności pomiarów http://www.eti.pg.gda.pl/katedry/kose/dydaktyka

 • Arendarski J.: Niepewność pomiarów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

 • CWA 15261-2:2005 Measurement uncertainties in mechanical tests on metallic materials-Part 2: The evaluation of uncertainties in tensile testing.

 • Dokument EA-4/02: Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. 1999.

 • Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii. GUM. 1996.

 • Piotrowski J., Kostyrko K.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

 • PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.

 • PN-EN ISO 9000:2001 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.

 • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

 • Proficiency Test-Tensile Test Steel- Round bar at room temperature (TTSRR 2005) - Final Raport. Institut für Eignungsprüfung. 2006.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych. 2004.

 • Wyrażanie niepewności pomiaru, Przewodnik GUM. 1999.

Comments (0)

Please log in or register to comment.