The economic, financial and legal situation of private estates in Poland during the interwar period : Forest Research Papers

www.degruyter.com uses cookies, tags, and tracking settings to store information that help give you the very best browsing experience.
To understand more about cookies, tags, and tracking, see our Privacy Statement
I accept all cookies for the De Gruyter Online site

Jump to ContentJump to Main Navigation

Forest Research Papers

Lesne Prace Badawcze; The Journal of Forest Research Institute, Sekocin Stary

Open Access
VolumeIssuePage

The economic, financial and legal situation of private estates in Poland during the interwar period

1Forest Research Institute, Department of Forest Management, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Poland. Tel. +48 22 7150678

This content is open access.

Citation Information: Forest Research Papers. Volume 74, Issue 2, Pages 137–148, ISSN (Online) 2082-8926, ISSN (Print) 1732-9442, DOI: 10.2478/frp-2013-0014, June 2013

Publication History

Published Online:
2013-06-15

Abstract

The bad economic situation for agro-forest farms in Poland during the interwar period was caused by war damage, a global economic crisis, crop failure, indebtedness prior to World War I, and by tribute payments towards rebuilding the country. Although the timber harvest was substantial, farm owners were forced to take loans. In 1938, the debt level of agro-forest farms accounted for 18 per cent of their total value. The average debt level for this period oscillated between 9.8 and 126.0 PLN/ha-1. The assistance programme implemented by the government provided for a reduction in the interest rate of loans, particularly for farms with an area up to 300 ha.

Keywords : forestry history; private agro-forest farms; loans; debt; state assistance

 • Barański W. 1928. Kwestja drzewna w Polsce. Zakł. Graf. E. i K. Koziańskich, Warszawa, p. 1-196.

 • Broda J. 1999. Lasy wielkiej i średniej własności ziemskiej w okresie międzywojennym - ich udział powierzchniowy, uwarunkowania gospodarcze i ustawodawstwo, eksploatacja i stopień uprzemysłowienia oraz rola w ekonomice gospodarstw obszarniczych, Maszynopis, Poznań, p. 1-15.

 • Broda J. 2000. Historia leśnictwa w Polsce. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Warszawa, p. 1-368.

 • Carliński L., Mikołajczyk S. 1938. O racjonalne uporządkowanie długów rolniczych. Pomorskie Towarzystwo Rolnicze w Toruniu i Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych w Poznaniu, p. 1-15.

 • Czarnecki J. 1927. Dochodowość lasów państwowych. Kwartalnik statystyczny GUS, 4: 800 - 801.

 • Ihnatowicz S. 1928. Budżet Ministerstwa Rolnictwa na r. 1928/29. Drzewo Polskie, 10: 1-156. Mały rocznik statystyczny GUS 1928, Wyd. GUS, s. 1-87. Mały rocznik statystyczny GUS 1938, Wyd. GUS, s. 1-406. Mały rocznik statystyczny GUS 1939, Wyd. GUS, s. 1-424.

 • Miklaszewski J. 1928. Lasy i leśnictwo w Polsce, t. 1, Warszawa, p. 72/73, 112/113,

 • Molenda T. 1960. Badania nad ekonomiką i polityką polskich lasów państwowych w latach 1920-1939. Folia Forestalia Polonica, Ser. A, 3: 3-211.

 • Molenda T. 1965. Dwa dwudziestolecia polskiego leśnictwa. in: Podstawowe problemy rozwoju leśnictwa i drzewnictwa w PRL. Materiały z sesji naukowej Polskiego Tow. Leśnego w Zielonej Górze dnia 26 IX 1964 r. Warszawa, p. 1-29.

 • Orlikowski S. 1938. Aktualne zagadnienia kredytu rolnego. Rolnictwo, 6 (Wyd. Tow. Oświaty Rolniczej, Warszawa): 15-27.

 • Rocznik statystyczny. 1936. Wyd. GUS. Warszawa, s. 1-310,

 • Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 1935. Wyd. GUS, Warszawa, p. 1-278.

 • Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. 1927. Wyd. GUS. Warszawa, p. 1-156.

 • Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 3 września 1932 r. w sprawie zmiany ustawy (statutu) Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. Dz. U. R.P nr 10 z 1933 r., poz. 66 i nr 24 z 1933 r., poz. 204.

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie (status as at December 31 1938). 1939. Wyd. TKZ w Warszawie, p. 1-135.

 • Symonowicz S. 1936. Zadłużenie większych gospodarstw rolnych woj. wileńskiego i nowogródzkiego. RocznikNauk Rolniczych i Leśnych, 40: 239-256.

 • Zając S., Broda J., Kwiecień R. 1999. Stan majątków ziemskich w okresie przedwojennym. Maszynopis - dokumentacja IBL. Warszawa, p. 1-62.

Comments (0)

Please log in or register to comment.