Jump to ContentJump to Main Navigation

Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria

The Journal of Polish Academy of Sciences

4 Issues per year

Open Access

Hierarchia wartości a uczestnictwo w podkulturze przestępczej (na przykładzie nastoletnich sprawców przestępstw)

Joanna Kucharewicz / Agnieszka Roszkowska / Justyna Trepka-Starosta

This content is open access.

Citation Information: Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria. Volume 21, Issue 2, Pages 245–256, ISSN (Online) 1230-1493, DOI: 10.2478/v10271-012-0039-9, March 2013

Publication History

Published Online:
2013-03-08

Streszczenie

W psychologii społecznej powszechnie akcentuje się znaczenie, rolę i wpływ, jaki wywierają grupy rówieśnicze na funkcjonowanie i rozwój społeczno-moralny dzieci i młodzieży, oraz na nabywanie i utrwalanie się u poszczególnych członków tych grup określonych wartości, celów i wzorów zachowań. Toteż w odniesieniu do nieletniego sprawcy przestępstwa na szczególną uwagę zasługują czynniki związane z popełnieniem zarzucanego czynu w obecności grupy społecznej: pod jej wpływem czy też wraz z członkami tej grupy. Ze względu na przedmiot niniejszego opracowania szczególną uwagę poświęcono

Słowa kluczowe: nieletni; wartości; przestępczość; podkultura przestępcza grupom rówieśniczym o cechach grup podkulturowych. Takie asocjalne grupy nieletnich określane są z reguły jako gangi; szajki czy paczki. Jak wskazują wyniki badań; to właśnie w ramach ich aktywności generowana jest większość przestępstw nieletnich

 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Sercei umysł, Poznań.

 • Cialdini R. (1994), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk.

 • Domachowski W. (1983), Tendencja do ujednolicania zachowań, w: J.M. Stanik (red.), Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji nt. Współpraca psychologiczno-psychiatryczna w ekspertyzach sądowych, Katowice.

 • Filipiak M. (1999), Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie dosubkultur młodzieżowych, Lublin.

 • Gierowski J.K. (2000), Psychologiczne wyznaczniki przestępczości, w: J. Strelau (red.), Psychologia, t. II, Gdańsk.

 • Jędrzejewski M. (1999), Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna, Warszawa.

 • Kohlberg L. (1984), The psychology of moral development, New York.

 • Kosewski M. (1985), Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia, Warszawa.

 • Kozaczuk F., Radochoński M. (red.) (2000), Aktualne problemy pedagogikiresocjalizacyjnej i patologii społecznej, Rzeszów.

 • Machel H., Kawula S. (red.) (1998), Podkultury młodzieżowe w środowiskuszkolnym i pozaszkolnym, Gdańsk-Toruń.

 • Matusewicz Cz. (1974), Wpływ obecności innych na poziom wykonania czynności, „Przegląd Psychologiczny” 4, nr 1.

 • Matusewicz Cz. (1975), Psychologia wartości, Warszawa.

 • Matusewicz Cz. (1977), Uznawane wartości nieletnich. Przegląd teorii i zagadnień, „Przegląd Psychologiczny” 4.

 • Mika S. (1984), Psychologia społeczna, Warszawa

 • Obuchowska I. (2001), Adolescencja, w: B.Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życiaczłowieka, Warszawa.

 • Piaget J. (1967), Rozwój ocen moralnych dziecka, Warszawa.

 • Reykowski J.(1986), Motywacje, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa.

 • Reykowski J. (1990), Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania, Wrocław.

 • Siemaszko A. (1993), Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa.

 • Stanik J.M. (1980), Asocjalność nieletnich przestępców jako przedmiot psychologicznejdiagnozy klinicznej, Warszawa.

 • Szewczuk W. (1988), Sumienie. Studium psychologiczne, Warszawa.

 • Trempała J. (2001), Psychologia rozwojowa człowieka, Warszawa.

 • Wojciszke B. (1990), System wartości osobistych a zachowanie, w: J. Reykowski (red.). Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania, Wrocław.

Comments (0)

Please log in or register to comment.