Jump to ContentJump to Main Navigation

Painlevé Equations and Related Topics

Proceedings of the International Conference, Saint Petersburg, Russia, June 17-23, 2011

Ed. by Bruno, Alexander D. / Batkhin, Alexander B.

With contrib. by Adjabi, Yasin / Andreeva, Tatsyana K. / Artamonov, Dimitry V. / Babich, Mikhail V. / Batkhin, Alexander D. / Batkhina, Natalie V. / Bibilo, Yuliya P. / Brezhnev, Yurii V. / Bruno, Alexander D. / Damianou, Pantelis A. / Garifullin, Rustem N. / Golubeva, Valentina A. / Gontsov, Renat R. / Goryuchkina, Irina V. / Gromak, Valerii I. / Guzzetti, Davide / Iwaki, Kohei / Kazakov, Alexander Ya. / Kessi, Arezki / Korotkin, Dmitry / Leksin, Vladimir P. / Martynov, Ivan P. / Novikov, Dmitrii P. / Ohyama, Yousuke / Parusnikova, Anastasya V. / Pronko, Vyacheslav A. / Sasaki, Yoshikatsu / Slavyanov, Sergey Yu. / Takemura, Kouichi / Tsegel'nik, Vladimir / Vyugin, Ilya V. / Xenitidis, Pavlos / Zograf, Peter

Series:De Gruyter Proceedings in Mathematics

  Table of Contents

  Part I. Plane Power Geometry

  Chapter 2. New Simple Exact Solutions to Equation P6

  Batkhin, Alexander B. / Batkhina, Natalia V.

  Pages 13-22

  Part II. Space Power Geometry

  Part III. Isomondromy Deformations

  Part IV. Painlevé Property

  Part V. Other Aspects

  Comments (0)

  Please log in or register to comment.