Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Biologia
More options …
Volume 61, Issue 5

Issues

Chrysomelid communities (Chrysomelidae, Coleoptera) of xerothermic grasslands (Inuletum ensifoliae) in the Wyżyna Miechowska Uplands (Central Poland)

Monika Wąsowska
Published Online: 2006-10-01 | DOI: https://doi.org/10.2478/s11756-006-0091-z

Abstract

The species composition, abundance and dominance structure of chrysomelids were characterized in xerothermic grasslands in southern Poland (Wyżyna Miechowska Uplands). During a two-year study, a total of 54 species was recorded; the mean value of the abundance index was 9.3, Longitarsus obliteratus and Derocrepis rufipes being eudominants. The species composition and quantitative structure of the community were similar (S = 80.0%, Re = 70.5%) but diversity, evenness and dominance indices of the community changed slightly although the abundance dynamics of the beetles varied significantly in the study years.

Keywords: Coleoptera; Chrysomelidae; communities; xerothermic grasslands; Poland

 • [1] Balogh, J. 1958. Lebensgemeinschaften der Landtiere. Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest, 560 pp. Google Scholar

 • [2] Bartkowska, J. 1989. Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) Gór Świętokrzyskich. Fragm. Faun. 32: 259–277. Google Scholar

 • [3] Bartkowska, J. 1994. Materiały do poznania stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) roztocza. Fragm. Faun. 37: 201–210. Google Scholar

 • [4] Brown, V.K. 1985. Insect herbivores and plant succession. Oikos 44: 17–22. http://dx.doi.org/10.2307/3544037CrossrefGoogle Scholar

 • [5] Dzwonko, Z. & Loster, S. 1998. Ochrona półnaturalnych muraw nawapiennych we współczesnym krajobrazie: dynamika roślinności po wycięciu drzew. Ochr. Przyr. 55: 3–23. Google Scholar

 • [6] Krebs, C.J. 1997. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 735 pp. Google Scholar

 • [7] Matuszkiewicz, W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 537 pp. Google Scholar

 • [8] Medwecka-Kornaś, A. & Kornaś, J. 1977. Zespoły stepów i suchych muraw, pp. 352–366. In: Szafer, W. & Zarzycki, K. (eds) Szata roślinna Polski, Vol. 1, PWN, Warszawa. Google Scholar

 • [9] Petryszak, B. 1988. Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) runa i podszycia grądów (Tilio-Carpinetum) Niziny Sandomierskiej i Wyżyny Miechowskiej na przykładzie stosunków panujących w lasach Puszczy Niepołomickiej i Białej Góry. Zeszyty Nauk. UJ, Prace Zool. 34: 39–63. Google Scholar

 • [10] Petryszak, B. 1991. Uwagi o ryjkowcach (Curculionidae, Coleoptera) muraw kserotermicznych i ciepłych zarośli Wyżyny Miechowskiej. Zeszyty Nauk. UJ, Prace Zool. 36: 57–89. Google Scholar

 • [11] Szymczakowski, W. 1960. Materiały do poznania kserotermofilnej fauny chrząszczy Wyżyny Małopolskiej. Pol. Pismo Entomol. 30: 173–242. Google Scholar

 • [12] Szymczakowski, W. 1965. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) siedlisk kserotermicznych Polski. Pol. Pismo Entomol. 35: 225–257. Google Scholar

 • [13] Szymczakowski, W. 1973. Dalsze materiały do znajomości biotopów kserotermicznych Polski. Acta Zool. Cracov. 18: 183–216. Google Scholar

 • [14] Tischler, W. 1949. Grundzüge der terrestrischen Tierökologie. Friedr. Vieweg & Sohn, 219 pp. Google Scholar

 • [15] Warchałowski, A. 1971. Chrząszcze — Coleoptera, stonkowate — Chrysomelidae. Część ogólna i podrodziny: Donaciinae, Orsodacninae, Criocerinae, Clytrinae, Crytocephalinae, Lamprosomatinae i Eumolpinae. Klucze Ozn. Owadów Pol. 19, 94a, Warszawa, 113 pp. Google Scholar

 • [16] Warchałowski, A. 1985. Chrysomelidae — Stonkowate (Insecta: Coleoptera). Część I (czćeść ogólna oraz podrodziny: Donaciinae, Orsodacninae, Synetinae, Zeugophorinae i Criocerinae). Fauna Pol., 10, Warszawa, 272 pp. Google Scholar

 • [17] Warchałowski, A. 1991. Chrysomelidae — Stonkowate (Insecta: Coleoptera). Część II (podrodziny: Clythrinae i Criocerinae). Fauna Pol., 13, Warszawa, 346 pp. Google Scholar

 • [18] Wąsowska, M. 1994. Stonkowate (Coleoptera, Chrysomelidae) wybranych zbiorowisk roślinnych Roztocza. Fragm. Faun. 37: 211–266. Google Scholar

 • [19] Wąsowska, M. 1996. Zgrupowania stonkowatych (Coleoptera, Chrysomelidae) lasów grądowych Białej Góry (Wyżyna Miechowska). Fragm. Faun. 39: 149–160. Google Scholar

 • [20] Witkowski, Z. 1969. Zespół ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) łąki koszonej i nie koszonej w Ojcowskim Parku Narodowym. Ochr. Przyr. 34: 185–204. Google Scholar

 • [21] Witkowski, Z. 1975. Ekologia i sukcesja ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) łąk kośnych okolic Zabierzowa. Studia Naturae, Ser. A, 12: 1–81. Google Scholar

About the article

Published Online: 2006-10-01

Published in Print: 2006-10-01


Citation Information: Biologia, Volume 61, Issue 5, Pages 565–572, ISSN (Online) 1336-9563, ISSN (Print) 0006-3088, DOI: https://doi.org/10.2478/s11756-006-0091-z.

Export Citation

© 2006 Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Ł. Kajtoch, D. Kubisz, W. Heise, M. A. Mazur, and W. Babik
Molecular Ecology, 2015, Volume 24, Number 15, Page 4023
[3]
Jana Niedobová and Zdeněk Faltýnek Fric
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, Volume 62, Number 1, Page 167
[5]
Daniel Kubisz, Łukasz Kajtoch, Miłosz A. Mazur, Agata Lis, and Milada Holecová
Invertebrate Biology, 2012, Volume 131, Number 4, Page 333
[6]
Ł. Kajtoch, D. Kubisz, D. Lachowska-Cierlik, and M. A. Mazur
Journal of Insect Conservation, 2013, Volume 17, Number 1, Page 67
[7]
Łukasz Kajtoch
Journal of Insect Conservation, 2011, Volume 15, Number 6, Page 787

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in