Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Biologia
More options …
Volume 69, Issue 10

Issues

The Heleochloëtum alopecuroidis association in the Pannonian Basin — fiction or reality?

Daniel Dítě / Pavol Eliáš jun / Zuzana Melečková
Published Online: 2014-11-07 | DOI: https://doi.org/10.2478/s11756-014-0433-1

Abstract

The understanding of some plant communities can often be ambiguous if studies from multiple countries are considered, because goals and methods in each country may differ. The presented work is based on a detailed review of historic and recent literature about the association Heleochloëtum alopecuroidis in the Pannonian Basin and tangentially the adjacent regions within Central and SE Europe compared to authors’ field data. The named community was generally reported in moderately saline and marshy habitats in lowland areas, nevertheless it is not documented by phytosociological relevés to be part of the halophytic alliance of Cypero-Spergularion salinae. We performed a critical assessment of stands with the species Heleochloa alopecuroides in halophytic vegetation where we added our own data from field research between 2003 and 2013 (1044 phytosociological relevés) and 354 unpublished and published relevés taken from the three National Phytosociological Databases (Czech Republic, Hungary, Slovakia).We conclude that association Heleochloëtum alopecuroidis cannot be properly described as being part of the Pannonian halophytic vegetation group. It should be therefore deleted from the vegetation surveys.

Keywords: Heleochloëtum alopecuroidis; phytosociology; ecology; saline vegetation; Flora of the Pannonian Basin; Austria; Hungary; Romania; Serbia; Slovakia

 • [1] Bagi I. & Bodrogközy Gy. 1984. Seasonal dynamics of the succession series at the Körös flood-plain leading to the association of the Echinochloo-Heleochloetum alopecuroidis (Rapcs) Bodrk. 82. Tiscia (Szeged) 19: 113–135. Google Scholar

 • [2] Barkman J. J., Doing H. & Segal S. 1964. Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetationsanalyse. Acta Bot. Neerl. 13: 394–419. http://dx.doi.org/10.1111/j.1438-8677.1964.tb00164.xCrossrefGoogle Scholar

 • [3] Bodrogközy Gy. 1958. Synökologische Auswertung des Einflusses verschiedener Behandlungen auf das Lepidio-Puccinellietum limosae kalk- und sodahaltiger Böden. Acta Agr. Hung. 8: 343–376. Google Scholar

 • [4] Bodrogközy Gy. 1961. Die standortökologischen Verhältnise der halophilen Pflanzengesellschaften des Pannonicum. I. Untersuchungen an den Solontchak-szik Boden der südlichen Kiskunság. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 8: 1–37. Google Scholar

 • [5] Bodrogközy Gy. 1965a. Ecology of the halophylic vegetation of the Pannonicum. II. Correlation between alkali („szik“) plant communities and genetic soil classification in the Northern Hortobágy. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 11: 11–51. Google Scholar

 • [6] Bodrogközy Gy. 1965b. Ecology of the halophylic vegetation of the Pannonicum. III. Results of the investigation of the solonetz of Orosháza. Acta Biol. Szeged 11: 3–25. Google Scholar

 • [7] Bodrogközy Gy. 1965c. Ecology of the halophylic vegetation of the Pannonicum IV. Results of the investigation on the solonetz meadow soils of Orosháza. Acta Biol. Szeged. 11: 207–227. Google Scholar

 • [8] Bodrogközy Gy. 1966. Ecology of the halophylic vegetation of the Pannonicum. V. Results of the investigation of the „Fehértó“ of Orosháza. Acta Bot. Acad. Sci. Hung 12: 9–26. Google Scholar

 • [9] Bodrogközy Gy. 1970. Ecology of the halophilic vegetation of the Pannonicum VI. Effect of the soil-ecological factors on the vegetation of the reserve of lake “Dongér” at Pusztaszer. Acta Biol. Szeged. 16: 21–41. Google Scholar

 • [10] Bodrogközy Gy. 1980. Szikes puszták és növénytakarójuk. Békés Megy. Múz. Közlem. 6: 29–50. Google Scholar

 • [11] Bodrogközy Gy. 1982. Ten-year changes in community structure, soil and hydroecological conditions of the vegetation in the protection area at Mártély (S-Hungary). Tiscia (Szeged) 17: 89–130. Google Scholar

 • [12] Bodrogközy Gy. 1987. Fitocönológiai és hidroökológiai vizsgálatok a Szarvasi Öntözési Kutató Intézet réttársulásain. József Attila Tudományegyetem Szeged, Institute of Ecology and Botany, Vácrátót, 15 pp. Google Scholar

 • [13] Bodrogközy Gy. & Györffy B. 1970. Ecology of the halophilic vegetation of the Pannonicum VII. Zonation study along the Bega-Backwaters in the Voyvodina (Yugoslavia). Acta Biol. Szeged. 16: 25–41. Google Scholar

 • [14] Bölöni J., Molnár Zs. & Kun A. (eds) 2011. Magyarország élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója. áNéR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 441 pp. Google Scholar

 • [15] Borhidi A. 1961. Klimadiagrarnme und Klimazonale Karte Ungarns. Ann. Univ. Sci. Bp., Sect. Biol. 4: 21–50. Google Scholar

 • [16] Borhidi A. 2003. Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 569 pp. Google Scholar

 • [17] Borhidi A., Kevey B. & Lendvai G. 2012. Plant communities of Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest, 544 pp. Google Scholar

 • [18] Brullo S. & Minissale P. 1998. Considerazioni sintassonomiche sulla classe Isoeto-Nanojuncetea. Itinera Geobot. 11: 263–290. Google Scholar

 • [19] Cincović T. & Kojić M. 1976. Heleochloa Host., pp. 297–299. In: Josifović M. (ed.), Flora SR Srbije 7, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd. Google Scholar

 • [20] Conert H. 1983. Crypsis L., pp. 99–105. In: Conert H. (ed.), Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Band I, Teil 3, Lieferung 2, Paul Parey, Berlin & Hamburg. Google Scholar

 • [21] Dítě D., Melečková Z., Eliáš P. jun. 2014. Crypsietea aculeatae, Festuco-Puccinellietea, pp. 465–497. In: Hegedüšová Vantarová K. & Škodová I. (eds), Rastlinné spoločenstvá Slovenska 5. Travinno-bylinná vegetácia, Veda, Bratislava. Google Scholar

 • [22] Dostál J. & Červenka M. 1992. Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín II. SPN, Bratislava, 790 pp. Google Scholar

 • [23] Eliáš P. jun., Dítě D., Grulich V. & Sádovský M. 2008. Distribution and communities of Crypsis aculeate and Heleochloa schoenoides in Slovakia. Hacquetia 7: 5–20. Google Scholar

 • [24] Eliáš P. jun., Dítě D. & Šuvada R. 2009. Contribution to recent occurrence and phytosociology of Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen in Slovakia. Flora Pannonica 7: 41–47. Google Scholar

 • [25] Eliáš P. Jr., Sopotlieva D., Dítě D., Hájková P., Apostolova I., Senko D., Melečková Z. & Hájek M. 2013. Vegetation diversity of salt-rich grasslands in Southeast Europe. Appl. Veg. Sc. 16: 521–537. http://dx.doi.org/10.1111/avsc.12017CrossrefGoogle Scholar

 • [26] Eliáš P. jun., Dítě D., Melečková Z. & Királ G. 2011. Poznámky k vyskýtu vybraných zriedkavých druhov poľných depresií na Podunajskej nížine (jz. Slovensko). Zprávy Čes. Bot. Společ. 46: 265–276. Google Scholar

 • [27] Fekete G., Molnár Z. & Horváth F. 1997. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és Nemzeti Előhely — osztályozási Rendszer. MTTM, Budapest, 374 pp. Google Scholar

 • [28] Fodor L., Csontos L., Bada G., Győrfi I. & Benkovics L. 1999. Tertiary tectonic evolution of the Pannonian Basin system and neighbouring orogens: a new synthesis of palaeostress data, pp. 295–334. In: Durand B., Jolivet L., Horvath F. & Seranne M. (eds), The Mediterranean basins: Tertiary extension within the Alpine orogen, Geological Society, London, UK. Google Scholar

 • [29] Hegedüšová K. 2007. Centrálna databáza fytocenologických zápisov na Slovensku (CDF). Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 124–129. Google Scholar

 • [30] Holub J. & Grulich V. 1999. Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Host ex Roemer, p. 177. In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J. & Procházka F. (eds), Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR 5, Vyššie rastliny, Príroda, Bratislava. Google Scholar

 • [31] Chytrý M. & Rafajová M. 2003. Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia 75: 1–15. Google Scholar

 • [32] Jarolímek I., Zaliberová M., Mucina L. & Mochnacký S. 1997. Rastlinné spoločenstvá Slovenska 2. Synantropná vegetácia. Veda, Bratislava, 329 pp. Google Scholar

 • [33] Kneževič A., Boža P., Miloševič D. & Anačkov G. 2002. Phytogeographical and ecological characteristics of the vegetation alliance Thero-Salicornion Br.-Bl. 33 em Tx. 50 growing on continental salt-affected soils (Banat-Yugoslavia). Proceedings for Natural Sciences, Matica Srpska, Novi Sad 102: 35–44. Google Scholar

 • [34] Kojić M., Popović R. & Karadžić B. 1998. Sintaksonomski pregled vegetacije Srbije. Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Beograd, 218 pp. Google Scholar

 • [35] Krist V. 1940. Halofytní vegetace jz. Slovenska a severní části Malé Uherské nžiny. Práce Mor. Přír. Společn., Brno 12: 1–100. Google Scholar

 • [36] Lájer K., Botta-Dukát Z., Csiky J., Horváth F., Szmorad F., Bagi I., Dobolyi K., Hahn I., Kovács J. A. & Rédei T. 2007. Hungarian phytosociological database (COENODATREF) sampling methodology, nomenclature and its actual stage. Annalidi Botanica N. S. 7: 27–40. Google Scholar

 • [37] Lakušić D., Blaženčić J., Ranđelović V., Butorac B., Vukojičić S., Zlatković B., Jovanović S., Šinžar-Sekulić J., Žukovec D., Ćalić I., Pavićević D. 2005. Staništa Srbije — Priručnik sa opisima i osnovnim podacima. Institut za Botaniku i Botanička Bašta “Jevremovac”, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, Beograd, 684 pp. Google Scholar

 • [38] Lupaşcu A. & Anişei L. G. 2007. The Characterization of some vegetal associations from Bahlui Basin in the basic of ecologic indices (II). Present Environment and Sustainable Development 1: 276–288. Google Scholar

 • [39] Magyar P. 1928. Adatok a Hortobagy növényszociológiai és geobotanikai viszonyaihoz. Erdészeti Kisérletek 30: 26–63. Google Scholar

 • [40] Makra O. 2005. Checklist of the associations of the Hungarian section of Tisza basin. Tiscia (Szeged) 35: 9–16. Google Scholar

 • [41] Marhold K. & Hindák F. (eds) 1998. Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, 688 pp. Google Scholar

 • [42] Miklós L. & Hrnčiarová T. (eds) 2002. Atlas krajiny Slovenskej republiky. MŽP SR Bratislava & SAŽP Banská Bystrica. Google Scholar

 • [43] Molnár Zs. & Borhidi A. 2003. Hungarian alkali vegetation: Origins, landscape history, syntaxonomy, conservation. Phytocoenologia 33: 377–408. http://dx.doi.org/10.1127/0340-269X/2003/0033-0377CrossrefGoogle Scholar

 • [44] Moravec J., Balátová-Tulčáková E., Blažková D., Hadač E., Hejný S., Husák Š., Jeník J., Kolbek J., Krahulec F., Kropáč Z., Neuhäusl R., Rybnček K., Řehořek V. & Vicherek J. 1995. Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. Ed. 2. Severočeskou Přír., Příl. 1995/1: 1–206. Google Scholar

 • [45] Mucina L. 1993a. Puccinellio-Salicornietea, pp. 522–549. In: Mucina L., Grabherr G. & Ellmauer T. (eds). Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil 1, Anthropogene Vegetation. Gustav Fischer Verlag, Jena. Google Scholar

 • [46] Mucina L. 1993b. Nomenklatorische und syntaxonomische Definitionen, Konzepte und Methoden, pp. 19–28. In: Mucina L., Grabherr G. & Ellmauer T. (eds), Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil I, Anthropogene Vegetation. Gustav Fischer Verlag, Jena. Google Scholar

 • [47] Nemčok M., Pogács G. & Pospíšil L. 2006. Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the rollback destruction of the lithosphere. In: Golonka J. & Pícha F.J. (eds), The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84: 743–766. Google Scholar

 • [48] Pop I. 2002. Vegetatia solurilor saraturoase din Romania. Contr. Bot. 35(2): 285–328. Google Scholar

 • [49] Popescu A. 2005. Comunităţi vest-pontice cu Heleochloa schoenoides, p. 43. In: Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S. & Biris I. A. (eds), Habitatele din România. Edit. Tehnică Silvică, Bucuresti. Google Scholar

 • [50] Slavnić Ž. 1948. Slatinska vegetacija Vojvodine. Arhiv za poljoprivredne nauke i tehniku, Novi Sad 3: 1–80. Google Scholar

 • [51] Rapaics R. 1927. A közép-tiszavidéki szikes talajok növényszövetkezetei. Debreceni Szemle 1: 104–219. Google Scholar

 • [52] Soó R. 1933. A Hortobágy növénytakarója (Vegetation of the Hortobágy). A Debreceni Szemle különszáma, Városi Nyomda, Debrecen, 26 pp. Google Scholar

 • [53] Soó R. 1947. Des groupements végétaux dans les Bassins Carpathiques. I. Les associations halophiles. Institut. Botanique de l’Université á Debrecen, Debrecen, 60 pp. Google Scholar

 • [54] Soó R. 1957. Systematische Übersicht der pannonischen Pflanzengesellschaften. I. Acta Bot. Acad. Sci. Hung., Budapest 3: 317–373. Google Scholar

 • [55] Soó R. 1964. A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I. Akadémiai Kiadó, Budapest, 589 pp. Google Scholar

 • [56] Soó R. 1973. A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve V. Akadémiai Kiadó, Budapest, 723 pp. Google Scholar

 • [57] Soó R. 1980. A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve VI. Akadémiai Kiadó, Budapest, 556 pp. Google Scholar

 • [58] Šumberová K. 2005. Co víme o vegetaci tříd Isoëto-Nanojuncetea a Bidentetea v České republice? Zprávy Čes. Bot. Společ. 40: 195–220. Google Scholar

 • [59] Šumberová K. 2007. Vegetace jednoletých halofilních travin (Crypsietea aculeatae), pp. 132–142. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace ČR 1, Academia, Praha. Google Scholar

 • [60] Timár L. 1952. A Délkelet-Alföld növényföldrajzi vázlata. Földr. Ért. 1: 489–511. Google Scholar

 • [61] Timár L. 1957. Die botanische Erforschung des Sees Fehértó bei Szeged. Acta Bot. Hun. 3(3–4): 375–389. Google Scholar

 • [62] Tzonev R., Lysenko T., Gussev Ch. & Zhelev P. 2008. The halophytic vegetation in South-East Bulgaria and along the Black see coast. Hacquetia 7: 95–121. http://dx.doi.org/10.2478/v10028-008-0006-3CrossrefGoogle Scholar

 • [63] Tzonev R., Dimitrov M. & Roussakova V. 2009. Syntaxa according t the Braun-Blanquet approach in Bulgaria. Phytol. Balcan. 15(2): 209–233. Google Scholar

 • [64] Tzvelev N. N. 1983. Grasses of the Soviet Union, Part 1. Oxonian Press, New Delhi & Calcutta, 1196 pp. Google Scholar

 • [65] Ubrizsy G. 1948a. A hazai rizstermesztés és a gyomnövények. Tiszántúli Gazdák. 25: 1–4. Google Scholar

 • [66] Ubrizsy G. 1948b. A rizs hazai gyomnövényzete. Acta Agrobotan. Hung. 1: 1–41. Google Scholar

 • [67] Ubrizsy G. 1948c. Előzetes jelentés Szarvas és környéke viragos vegetációjáról. Előadás a M. Növénytani Társaságban január 13-án, in manuscr. Google Scholar

 • [68] Valachovič M., Oťahelová H. & Hrivnák R. 2001. Isoëto-Nanojuncetea, pp. 345–347. In: Valachovič M. (ed.), Rastlinné spoločenstvá Slovenska 3. Vegetácia mokradí, Veda, Bratislava. Google Scholar

 • [69] Vicherek J. 1973. Die Pflanzengsellschaften der Halophyten und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. Vegetace ČSSR, ser. A, Praha 5: 1–200. Google Scholar

 • [70] Weber H. E., Moravec J. & Theurillat J-P. 2000. International Code of Phytosociological Nomenclature. J. Veg. Sci. 11: 739–768. http://dx.doi.org/10.2307/3236580CrossrefGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2014-11-07

Published in Print: 2014-10-01


Citation Information: Biologia, Volume 69, Issue 10, Pages 1331–1338, ISSN (Online) 1336-9563, ISSN (Print) 0006-3088, DOI: https://doi.org/10.2478/s11756-014-0433-1.

Export Citation

© 2014 Slovak Academy of Sciences. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in