Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Quaestiones Geographicae

The Journal of Adam Mickiewicz University

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.43

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.258
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.359

Open Access
Online
ISSN
2081-6383
See all formats and pricing
More options …
Volume 36, Issue 3

Existing and Proposed Urban Geosites Values Resulting from Geodiversity of Poznań City

Zbigniew Zwoliński / Iwona Hildebrandt-Radke / Małgorzata Mazurek / Mirosław Makohonienko
Published Online: 2017-09-29 | DOI: https://doi.org/10.1515/quageo-2017-0031

Abstract

Poznań, a city in central-western Poland, is located in the lowland region but has no less attractive geomorphological and human history. It was here that Poland was born at the end of the tenth century. The city’s location is connected with the meridian course of the Warta River valley. In contrast, in the northern part of the city, there is a vast area of the frontal moraines of the Poznań Phase of the Weichselian Glaciation. Against the backdrop of the geomorphological development of the city, the article presents the existing geosites, classified as urban geosites. The present geosites include three lapidaries with Scandinavian postglacial erratics, one of them also with stoneware, a fragment of a frontal push moraine and impact craters. Besides, three locations of proposed geosites with rich geomorphological and/or human history were identified. These are as follows: the peat bog located in the northern part of the city, defence ramparts as exhumed anthropogenic forms, and the Warta River valley. The existing and proposed geosites in Poznań were evaluated in three ways. In general, it should be assumed that the proposed new geosites are higher ranked than the current ones.

Keywords: urban geosite; geodiversity; geoheritage; cultural heritage; Poland

References

 • Alexandrowicz Z. (ed.), 1989. Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Studia Naturae ser. B 33: 1–241.Google Scholar

 • Alexandrowicz Z., 2004. Important geosites of Poland in relation to the ecological network Natura 2000. Polish Geological Institute Special Papers 13: 41–48.Google Scholar

 • Antowska-Gorączniak O., 2013. Badania na stanowisku przy ul. Posadzego 5 w 2009/2010 r. – charakterystyka nawarstwień. In: Kóčka-Krenz H. (ed.), Poznań we wczesnym średniowieczu, 8. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań: 19–60.Google Scholar

 • Bâca I., Schuster E., 2011. Listing, evaluation and touristic utilisation of geosites containing archaeological artefacts. Case study: Ciceu ridge (Bistrita-Nasaud County Romania). Revista Geografica Academica 5(1): 5–20.Google Scholar

 • Bartczak E., 1993. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Kórnik z objaśnieniami. PIG, Warszawa.Google Scholar

 • Bartkowski T., 1957. Rozwój polodowcowej sieci hydrograficznej w Wielkopolsce Środkowej. Zeszyty Naukowe UAM w Poznaniu, Geografia 8(1): 3–79.Google Scholar

 • Bartkowski T., Krygowski B., 1959. Próba kartograficznego ujęcia geomorfologii najbliższej okolicy Poznania. Zeszyty Naukowe UAM, Geografia 2(21): 87–94.Google Scholar

 • Biedrowski Z., 1968. Sandry okolic Poznania. Studium geomorfologiczno-sedymentologiczne. UAM, Poznań, MS PhD Thesis.Google Scholar

 • Brilha J., 2016. Inventory and quantitative assessment of geosites and geodiversity sites: a review. Geoheritage 8: 119–134. DOI: 10.1007/s12371-014-0139-3.Google Scholar

 • Bruschi V.M., Cendrero A., 2005. Geosite evaluation; can we measure intangible values? Il Quaternario 18(1): 293–306.Google Scholar

 • Bruschi V.M., Cendrero A., 2009. Direct and parametric methods for the assessment of geosites and geomorphosites. In: Reynard E., Coratza P., Regolini-Bissig G. (eds.), Geomorphosites. Dr. Friedrich Pfeil Verlag, Munich: 73–88.Google Scholar

 • Bruschi V.M., Cendrero A., Albertos J.A.C., 2011. A statistical approach to the validation and optimization of geoheritage assessment procedures. Geoheritage 3: 131–149. DOI: 10.1007/s12371-011-0038-9.CrossrefGoogle Scholar

 • Chachaj J., 1996. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Mosina z objaśnieniami. PIG, Warszawa.Google Scholar

 • Chmal R., 1992. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Stęszew z objaśnieniami. PIG, Warszawa.Google Scholar

 • Chmal R., 1996. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz 471 – Poznań (N-33-130-D). PIG, Warszawa.Google Scholar

 • Chmal R., 1997. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz 471 – Poznań (N-33-130-D). PIG, Warszawa.Google Scholar

 • Chybiorz R., Kowlaska M., 2017. Od inwentaryzacji geostanowisk, przez bazę danych, do produktu geoturystycznego. In: Jawecki B., Tarka R. (eds.), GEO-PRODUKT od geoedukacji do innowacji. Geopark Przedgórze Sudeckie, Piława Górna: 6–15.Google Scholar

 • Cincio Z., 1996. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Swarzędz z objaśnieniami. PIG, Warszawa.Google Scholar

 • Ciuk E., 1978. Geologiczne podstawy dla nowego zagłębia węgla brunatnego w strefie rowu tektonicznego Poznań–Czempiń–Gostyń. Przegląd Geologiczny 26: 588–594.Google Scholar

 • Clivaz M., Reynard E., 2017. How to Integrate Invisible Geomorphosites in an Inventory: a Case Study in the Rhone River Valley (Switzerland). Geoheritage: 1–15. DOI: 10.1007/s12371-017-0222-7.CrossrefGoogle Scholar

 • Coratza P., Giusti C., 2005. Methodological proposal for the assessment of the scientific quality of geomorphosites. Il Quaternario 18(1): 307–313.Google Scholar

 • Czubla P., Gałązka D., Górska M., 2006. Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski. Przegląd Geologiczny 54(4): 245–255.Google Scholar

 • Dyjor S., 1970. Seria poznańska w Polsce Zachodniej. Kwartalnik Geologiczny 14(4): 818–833.Google Scholar

 • Fassoulas Ch., Mouriki D., Dimitriou-Nikolakis P., Iliopoulos G., 2012. Quantitative Assessment of Geotopes as an Effective Tool for Geoheritage Management. Geoheritage 4: 177–193. DOI: 10.1007/s12371-011-0046-9.CrossrefGoogle Scholar

 • Gogołek W., 1993. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Buk z objaśnieniami. PIG, Warszawa.Google Scholar

 • Górska-Zabielska M., 2008. Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej lobu Odry. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.Google Scholar

 • Górska-Zabielska M., 2010. Głazy narzutowe Wielkopolski. Prace i Studia z Geografii i Geologii, 18. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.Google Scholar

 • Górska-Zabielska M., 2011. Ogródki petrograficzne w Poznaniu i najbliższej okolicy. In: Ratajczak-Szczerba M. (ed.), Człowiek i środowisko. Studium interdyscyplinarne. Studia i Prace z Geografii i Geologii, 19. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 99–107.Google Scholar

 • Górska-Zabielska M., 2013. Geowalory Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Badania Fizjograficzne, Geografia Fizyczna A64: 51–65. DOI: 10.2478/bfpz-2013-0004.CrossrefGoogle Scholar

 • Górska-Zabielska M., 2015. Najcenniejsze głazy narzutowe w Wielkopolsce i ich potencjał geoturystyczny. Przegląd Geologiczny 63(8): 455–463.Google Scholar

 • Gray M., 2013. Geodiversity: Valuing and Conserving Abiotic Nature. John Wiley & Sons Ltd, Chichester.Google Scholar

 • Grocholski W., 1991. Budowa geologiczna przedkenozoicznego podłoża Wielkopolski. Przewodnik 62 Zjazdu PTG, Poznań: 7–18.Google Scholar

 • Hildebrandt-Radke I., 2016. Środowisko geograficzne Poznania. In: Kara M., Makohonienko M., Michałowski A. (eds.), Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 23–46.Google Scholar

 • Hurnik H. (ed.), 1976. Meteorite Morasko and the region of its fall. Adam Mickiewicz University Press, Poznań, Ser. Astronomia 2: 1–64.Google Scholar

 • Jenks G.F., Caspall F.C., 1971. Error on choroplethic maps: definition, measurement, reduction. Annals of the Association of American Geographers 61(2): 217–244.CrossrefGoogle Scholar

 • Kaniecki A., 2004. Poznań. Dzieje miasta wodą pisane. Cz. I–III. Wydawnictwo PTPN, Poznań.Google Scholar

 • Kaniecki A., 2013. Wpływ antropopresji na przemiany środowiskowe w dolinie Warty w Poznaniu. Landform Analysis 24: 23–34. DOI: 10.12657/landfana.024.003.CrossrefGoogle Scholar

 • Karczewski A., 1961. Morasko Hill – example of a terminal push moraine of the Poznań stage. Vth Congress INQUA, Guide-Book A: 21–22.Google Scholar

 • Karczewski A., 1976. Morphology and lithology of closed depression area located on the northern slope of Morasko Hill near Poznań. In: Hurnik H. (ed.), Meteorite Morasko and the region of its fall. Adam Mickiewicz University Press, Poznań, Ser. Astronomia 2: 7–20.Google Scholar

 • Karwowski Ł., Kryza R., Muszyński A., Kusz J., Helios K., Drożdżewski P., Galuskin E.V., 2016. Czochralskiite, Na4Ca3Mg(PO4)4, a second new mineral from the Morasko IAB-MG iron meteorite (Poland). European Journal of Mineralogy 28(5): 969–977. DOI: 10.1127/ejm/2016/0028-2557.CrossrefGoogle Scholar

 • Karwowski Ł., Kusz J., Muszyński A., Kryza R., Sitarz M., Galuskin E. V., 2015. Moraskoite Na2Mg(PO4)F, a new mineral from the morasko IAB-MG iron meteorite (Poland). Mineralogical Magazine, 79(2): 387–398. DOI: 10.1180/minmag.2015.079.2.16.CrossrefGoogle Scholar

 • Kirchner K., Smolová I., 2010. Základy antropogenní geomorfologie. Univerzita Palackého v Olomouci, 287 p.Google Scholar

 • Knapik R., Jała Z., Sobczyk A., Migoń P., Aleksandrowski P., Szuszkiewicz A., Krąpiec M., Madej S., Krakowski K., 2009. Opracowanie metodyki waloryzacji i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. In: Inwentaryzacja i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz wykonanie mapy geologicznej tego obszar obszaru. MS.Google Scholar

 • Kozarski S., 1986. Skale czasu a rytm zdarzeń geomorfologicznych vistulianu na Niżu Polskim. Czasopismo Geograficzne 52(2): 247–270.Google Scholar

 • Kozarski S., 1995. Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki środowiska i transformacji geosystemu (~20ka–10ka BP). Dokumentacja Geograficzna, 1.Google Scholar

 • Kóčka-Krenz H., 2015a. Poznań – od grodu do miasta. Archeologia Histotrica Polona 23: 121–138. DOI: 10.12775/AHP.2015.005.CrossrefGoogle Scholar

 • Kóčka-Krenz H., 2015b. Proces formowania się państwa Piastów. Folia Praehistorica Posnaniensia XX: 205-218. DOI: 10.14746/fpp.2015.20.12.CrossrefGoogle Scholar

 • Krąpiec M., 2013. Dendrochronologiczne datowanie wału grodu poznańskiego na podstawie drewna wyeksplorowanego podczas badań prowadzonych przy ulicy ks. Posadzego 5 w 2009 r. In: Kóčka-Krenz H. (ed.), Poznań we wczesnym średniowieczu, 8. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań: 285–292.Google Scholar

 • Kruszka K., 2008. Statystyczna karta historii Poznania. Urząd Statystyczny w Poznaniu, 257 p.Google Scholar

 • Krygowski B., 1961. Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Cz. I. Geomorfologia. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Poznań: 204 p.Google Scholar

 • Kubalíková L., 2013. Geomorphosite assessment for geotourism purposes. Czech Journal of Tourism 2(2): 80–104. DOI: 10.2478/cjot-2013-0005.CrossrefGoogle Scholar

 • Kubaliková L., Kirchner K., 2016. Geosite and geomorphosite assessment as a tool for geoconservation and geotourism purposes: a case study from Vizovická vrchovina Highland (Eastern Part of the Czech Republic). Geoheritage 8: 5–14. DOI: 10.1007/s12371-015-0143-2.CrossrefGoogle Scholar

 • Kubalíková L., Kirchner K., Bajer A. 2017. Secondary geodiversity and its potential for urban geotourism: a case study from Brno city, Czech Republic. Quaestiones Geographicae 36(3): 63–73. DOI: 10.1515/quageo–2017–0024.CrossrefGoogle Scholar

 • Kunkel A. 1975. Osady iłowe neogenu młodszego Wielkopolski środkowej w świetle bibułowej chromatografii rozdzielczej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej 14, Warszawa–Poznań.Google Scholar

 • Kurzawska A., 2013. Analiza malakologiczna. In: Kóčka-Krenz H. (ed.), Poznań we wczesnym średniowieczu, 8. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań: 331–336.Google Scholar

 • Makohonienko M., 2014. Opracowanie inwentaryzacyjne osadów biogenicznych jako wytyczne do projektu budowalno-wykonawczego nawodnienia Rezerwatu Żurawiniec i jego otoczenia (Lasku Piątkowskiego) poprzez wykorzystanie wód opadowych z kanałów burzowych. Zakład Lasów Poznańskich, MS.Google Scholar

 • Makohonienko M., Kara M., Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Antczak-Górka B., Michałowski A., 2016. Rozwój wczesnomiejskich założeń środkowej Wielkopolski – środowisko i gospodrka miasta Poznania rekonstruowana na podstawie archiwów kopalnych. Zarys problematyki. In: Kara M., Makohonienko M., Michałowski A. (eds.), Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 13–21.Google Scholar

 • Makohonienko M., Kara M., Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Antczak-Górka B., Michałowski A., 2016. Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa pra- i protohistorycznego (głównie wczesnośredniowiecznego) na obszarze obecnego Poznania w świetle źródeł archeologicznych – dyskusja wybranych zagadnień. In: Kara M., Makohonienko M., Michałowski A. (eds.), Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 257–294.Google Scholar

 • Migoń P., Pijet-Migoń E., 2017. Viewpoint geosites — values, conservation and management issues. Proceedings of the Geologists’ Association 128(4): 511–522. DOI: 10.1016/j.pgeola.2017.05.007.CrossrefGoogle Scholar

 • Motta L., Motta M., 2007. Erratic blocks: from protector beings to geosites to be protected. Geological Society, London, Special Publications 273(1): 315–327. DOI: 10.1144/GSL.SP.2007.273.01.24.CrossrefGoogle Scholar

 • Muszyński A., Kryza R., Karwowski Ł., Pilski A.S., Muszyńska J. (eds.), 2012. Morasko. The largest iron meteorite shower in Central Europe. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 111 p.Google Scholar

 • Muszyński A., Stankowski W., Szczuciński W., 2014. Field excursion to the “Morasko Meteorite” Reserve. Mars – Connecting Planetary Scientists in Europe, Poznań, 6 June 2014: 1–11.Google Scholar

 • Ollier C.D., 2012. Problems of geotourism and geodiversity. Quaestiones Geographicae 31(3): 57–61. DOI: 10.2478/v10117-012-0025-5.CrossrefGoogle Scholar

 • Pawłowski S., 1929. Rozważania nad morfologią doliny Warty pod Poznaniem. Badania Geograficzne nad Polską Północno-Zachodnią 4–5: 91–106.Google Scholar

 • Pereira P., Pereira D., Caetano Alves M.I., 2007. Geomorphosite assessment in Montesinho Natural Park (Portugal). Geographica Helvetica 62: 159–168.Google Scholar

 • Pica A., Fredi P., Del Monte M., 2014. The Ernici Mountains Geoheritage (Central Apennines, Italy): Assessment of the Geosites for Geotourism Development. Geojournal of Tourism and Geosites VII/2(14): 176–189.Google Scholar

 • Pica A., Luberti G.M., Vergari F., Fredi P., Del Monte M., 2017. Contribution for an urban geomorphoheritage assessment method: proposal from three geomorphosites in Rome (Italy). Quaestiones Geographicae 36(3): 21–36. DOI: 10.1515/quageo–2017–0030.CrossrefGoogle Scholar

 • Pica A., Vergari F., Fredi P., Del Monte M., 2016. The Aeterna Urbs Geomorphological Heritage (Rome, Italy). Geoheritage 8(1): 31–42. DOI: 10.1007/s12371-015-0150-3.CrossrefGoogle Scholar

 • PIG [Polish Geological Institue – National Research Institute], 2017. Central Register of Geosites of Poland. Online: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/geostanowiska (accessed 12 July 2017).

 • Pokrzywnicki J., 1955. O niektórych mało znanych polskich meteorytach. Studia Geologica Polonica 3: 427–438.Google Scholar

 • Pożaryski W., 1974. Podział obszaru Polski na jednostki tektoniczne. In: Pożaryski W. (ed.), Budowa geologiczna Polski. T. 4. Tektonika. Cz. 1. Niż Polski: 24–34.Google Scholar

 • Pralong J.P., 2005. A method for assessing tourist potential and use of geomorphological sites. Géomorphologie: relief, processus, environnement 11(3): 189–196.Google Scholar

 • Reynard E., 2004. Geosite. In: Goudie A.S. (ed.), Encyclopedia of Geomorphology, vol. 1. Routledge, London, p. 440.Google Scholar

 • Reynard E., 2009. The assessment of geomorphosites. In: Reynard E., Coratza P., Regolini-Bissig G. (eds.), Geomorphosites. Dr. Friedrich Pfeil Verlaeg, Munich: 63–71.Google Scholar

 • Reynard E., Coratza P., 2013. Scientific research on geomorphosites. A review of the activities of the IAG working group on geomorphosites over the last twelve years. Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 36(1):159–168. DOI: 10.4461/GFDQ.2013.36.13.CrossrefGoogle Scholar

 • Reynard E., Fontana G., Kozlik L., Scapozza C., 2007. A method for assessing the scientific and additional values of geomorphosites. Geographica Helvetica 62(3): 148–158. DOI: 10.5194/gh-62-148-2007.CrossrefGoogle Scholar

 • Reynard E., Perret A., Bussard J., Grangier L., Martin S., 2016. Integrated approach for the inventory and management of geomorphological heritage at the regional scale. Geoheritage 8: 43–60. DOI: 10.1007/s12371-015-0153-0.CrossrefGoogle Scholar

 • Reynard E., Pica A., Coratza P., 2017. Urban geomorphological heritage. An overview. Quaestiones Geographicae 36(3): 7–20. DOI: 10.1515/quageo–2017–0022.CrossrefGoogle Scholar

 • Rocha J., Brilha J., Henriques M.H., 2014. Assessment of the geological heritage of Cape Mondego Natural Monument (Central Portugal). Proceedings of the Geologists’ Association 125(1): 107–113. DOI: 10.1016/j.pgeola.2013.04.005.CrossrefGoogle Scholar

 • Rybár P., 2010. Assessment of attractiveness (value) of geotouristic objects. Acta Geoturistica 1(2): 13–21.Google Scholar

 • Serrano E., Gonzáles-Trueba J.J., 2005. Assessment of geomorphosites in natural protected areas: the Picos de Europa National Park (Spain). Géomorphologie: relief, processus, environnement 11(3): 197–208.Google Scholar

 • Siepak J., Staniewska-Zątek W., Sobczyński T., Barałkiewicz D., 1995. Degradacja roślinności w Rezerwacie Żurawiniec w Poznaniu jako efekt antropopresji. In: Kaniecki A., Rotnicka J. (eds.), Wody powierzchniowe Poznania, Sorus, Poznań: 389–397.Google Scholar

 • Stankowski W., 2001. The geology and morphology of the natural reserve “Meteoryt Morasko”. Planetary and Space Science 49: 749–753.Google Scholar

 • Stankowski W., 2008. Morasko meteorite a curiosity of the Poznań region. Time and results of the fall. Adam Mickiewicz University Press, Poznań, Ser. Geologia 19: 91 p.Google Scholar

 • Stankowski W., 2009. Meteoryt Morasko. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.Google Scholar

 • Stankowski W., 2011. Rezerwat Meteoryt Morasko – morfogeneza kosmiczna zagłębień terenu. Landform Analysis 16: 149–154.Google Scholar

 • Štrba L., Rybár P., Baláž B., Molokáč M., Hvizdák L., Kršák B., Lukáč M., Muchová M., Tometzová D., Ferenčíková J., 2014. Geosite assessments: comparison of methods and results. Current Issues in Tourism 18(5): 496–510. DOI: 10.1080/13683500.2014.882885.CrossrefGoogle Scholar

 • Sydow S., 1996. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Murowana Goślina z objaśnieniami. PIG, Warszawa.Google Scholar

 • Szabó J., Dávid L., Loczy D. (eds), 2010. Anthropogenic Geomorphology. A Guide to Man-Made Landforms. Springer, Dordrecht, 250 p.Google Scholar

 • Szafran H., 1957. Żurawiniec rezerwat dydaktyczny w Poznaniu. Przyroda Polski Zachodniej 1: 100–104.Google Scholar

 • Szczuciński W., Pleskot K., Makohonienko M., Tjallingii R., Apolinarska K., Cerbin S., Goslar T., Nowaczyk N., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Woszczyk M., Brauer A., 2016. Environmental effects of small meteorite impact in unconsolidated sediments – case of iron meteorite shower in Morasko, Poland. 79th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Berlin: paper 6433: 1.Google Scholar

 • Tobolski K., 1976. Palynological investigations of the bottom sediments in closed depressions Meteorite Morasko and the region of its fall. In: Hurnik H. (ed.), Meteorite Morasko and the region of its fall. Adam Mickiewicz University Press, Poznań, Ser. Astronomia 2: 21–26.Google Scholar

 • Tomaszewski E., 1960. Mapa Geomorfologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Poznań i Kostrzyn. Galon R. (ed.), Instytut Geografii PAN.Google Scholar

 • Troć M., Milecka K., 2008. Wiek osadów aluwialnych doliny Warty oraz doliny Cybiny i Bogdanki w rejonie śródmieścia w Poznaniu. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią ser. A 59: 145–160.Google Scholar

 • Walendowski H., 2004. Szwedzkie wapienie z Olandii w Wielkopolsce. Nowy Kamieniarz: 46–50.Google Scholar

 • Warowna J., Migoń P., Kołodyńska Gawrysiak R., Kiebała A., Zgłobicki W., 2013. Geomorphosites of Poland – the role played by the Central Register of Geosites. Landform Analysis 22: 117–124. DOI: 10.12657/landfana.022.010.CrossrefGoogle Scholar

 • Wawrzyniak P., 2005. Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznych umocnień wałowych przy ul. Ks. Ignacego Posadzego nr 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach 2001–2004. In: Kóčka-Krenz H. (ed.), Poznań we wczesnym średniowieczu, 5. Poznań: 91–110.Google Scholar

 • Włodarski W., Papis J., Szczuciński W., 2017. Morphology of the Morasko crater field (western Poland): Influences of pre-impact topography, meteoroid impact processes, and post-impact alterations. Geomorphology 295: 586–597. DOI: 10.1016/j.geomorph.2017.08.025.CrossrefGoogle Scholar

 • Zouros N., 2007. Geomorphosite assessment and management in protected areas of Greece. Case study of the Lesvos Island – coastal geomorphosites. Geographica Helvetica 62(3): 169–180. DOI: 10.5194/gh-62-169-2007.CrossrefGoogle Scholar

 • Zwoliński Zb., 2004. Geodiversity. In: Goudie A.S. (ed.), Encyclopedia of Geomorphology, vol. 1. Routledge, London: 417–418.Google Scholar

 • Żurek S., 2006. Katalog rezerwatów przyrody na torfowiskach Polski. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. Kielce: 202 p.Google Scholar

 • Żynda S., 1996. Rzeźba terenu, geomorfologia. In: May J., Stelmasiak S., Ludwiczak I., Niezborała M. (eds.), Środowisko naturalne miasta Poznania, część 1. Urząd Miejski w Poznaniu. Wydział Ochrony Środowiska, Poznań: 15–22.Google Scholar

About the article

Received: 2017-07-30

Revised: 2017-09-15

Published Online: 2017-09-29

Published in Print: 2017-09-01


Citation Information: Quaestiones Geographicae, Volume 36, Issue 3, Pages 125–149, ISSN (Online) 2081-6383, DOI: https://doi.org/10.1515/quageo-2017-0031.

Export Citation

© 2017 Zbigniew Zwoliński et al., published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in