Frank, Kristiane

Bock, Adolf (1890)

K. G. Saur | 2020