Aleksandra Shatskikh

Black Square

Aleksei Kruchenykh in Supremus

Yale University Press | 2012