Matthias Gerdts and Frank Lempio

Mathematische Optimierungsverfahren des Operations Research

Mathematical Optimization Methods of Operations Research

De Gruyter | 2011