Skip to content
BY-NC-ND 4.0 license Open Access Published by De Gruyter 2015

2. Das Thema Bibelübersetzungen und Bibelhandschriften in De doctrina christiana

Rebekka S. Schirner
© 2015 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Munich/Boston
Scroll Up Arrow