Frank Scholze , Roland Bertelmann , Maxi Kindling , Heinz Pampel and Paul Vierkant

Bibliothek der Zukunft. Zukunft der Bibliothek

Open Access und Forschungsdaten

De Gruyter Saur | 2016