Karl Riesenhuber and Florian Möslein

Perspektiven des Europäischen Schuldvertragsrechts

Contract Governance – Skizze einer Forschungsperspektive –

De Gruyter | 2008