Accessible Requires Authentication Published by De Gruyter June 11, 2014

Apolipoprotein A5 gene polymorphism –1131T→C: association with plasma lipids and type 2 diabetes mellitus with coronary heart disease in Chinese

Sheng-Kai Yan, Xin-Qi Cheng, Yao-Hong Song, Xin-Hua Xiao, Nan Bi and Bao-Sheng Chen