Accessible Requires Authentication Published by De Gruyter August 13, 2010

Evaluation of D-dimer in the diagnosis of suspected aortic dissection

Qing-kun Fan, Wen-wu Wang, Zhen-lu Zhang, Ze-jin Liu, Jun Yang, Geng-sheng Zhao and Shu-zheng Cao