BY-NC-ND 3.0 license Open Access Published by De Gruyter June 1, 1983

PROGRESS OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (1949 - 1979)

Kao Hung,, Wang Er-Kang,, Chang Yun-Hwa,, Kao Sheau-Shya,, Wang Hou-Chi, and Yan Hui-Yu,