Open Access Published by De Gruyter April 1, 2002

Improved Mechanical Properties of SiC Fibers Pyrolyzed from Polycarbosilane under Tension

Zeng-Yong Chu,, Chun-Xiang Feng,, Yong-Cai Song,, Jun Wang,, Ying-De Wang, and Xiao-Dong Li,