Fengzhou Fang , Nan Zhang and Xiaodong Zhang

Precision injection molding of freeform optics

De Gruyter | Published online: July 26, 2016