Skip to content
Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by De Gruyter January 10, 2018

Between Numbers and Images: The Many Meanings of Trigram Gen 艮 in The Early Yijing

Adam Schwartz

Abstract

This paper examines the images of trigram Gen in the Yijing, with a focus on images in the Shuogua 說卦 commentary. The Shuogua presents images either found in or to be extrapolated from the base text within a structured and highly interpretive system that forms “image programs” for each of the eight trigrams. I argue the Shuogua’s image programs have a defined architecture, and its images are not random lists of words collected without an agenda and devoid of relationships and mutual interaction with others. My main thesis is a high percentage of images in the Changes developed through a simple and direct pictographic method, like the one used in a recently discovered Warring States period divination guidebook called Shifa 筮法 (Method of Milfoil Divination*), that was done by matching the graphic shapes of individual numbers and the overall shapes of numbers in three-line combination to shapes of real objects and logographs. If a diviner could see so many pictographic images in single numbers and sequences of numbers in combination, like what we now see in operation in the Shifa, then we ought to assume that a deeper repository of subjective and innovative images could be observed in number combinations at the multiline, trigram, and hexagram levels. Stated directly, trigram and hexagram diagrams were not pictorially meaningless; numbers produced images, and images produced the words and judgments that form early layers of text. Professional diviners had an expert knowledge of the tradition and Warring States use of the Changes continued to develop and explain image programs for the eight trigrams along these guidelines.

References

Beijing daxue chutu wenxian yanjiusuo ed. (2015): Beijing daxue cang Xi Han zhushu(vol. 5) 北京大學藏西漢竹書(五). Shanghai: Shanghai guji.Search in Google Scholar

Dong Shan 董珊 (2011): “Lun xinjian Ding gua ge 论新见鼎卦戈”. In: Chutu wenxian yu guwenzi yanjiu 4 出土文献与古文字研究 (第四辑). Shanghai: Shanghai guju chubanshe, 68–88.Search in Google Scholar

Fang Shen 方申 (19th c.) (2002): Fangshi Yi xue wu shu 方氏易學五書, “Zhu jia Yi xiang bielu 諸家易象別錄”. Xuxiu siku quanshu 30: 2.Search in Google Scholar

Fang Shen (2002): Fangshi Yi xue wu shu, “Yu shi Yi xiang huibian 虞氏易象彙編”. Xuxiu siku quanshu 30: 15–28.Search in Google Scholar

Fu Juyou, Chen Songchang (ed.) (1992): Mawangdui Han mu wenwu 馬王堆漢墓文物. Changsha: Hunan chubanshe.Search in Google Scholar

Hiyashi Minao 林巳奈夫 (2009): Shen yu shou de wenyang xue 神與獸的紋樣學. Beijing: SDX Joint Publishing Company.Search in Google Scholar

Huang Zongxi 黃宗羲 (1610–1695) (2007): Yi xue xiangshu lun 易 學 象 數 論. Beijing: Jiuzhou chubanshe.Search in Google Scholar

Jao Tsung-i 饒宗頤 (2009): “Yindai Yi gua ji you guan zhanbu zhu wenti 殷代易卦及有關占卜諸問題”. In: Jao Tsung-i ershi shiji xueshu wenji 4 饒宗頤二十世紀學術文集. Beijing: Zhongguo Renmin daxue chubanshe, 10–25.Search in Google Scholar

Jia Lianxiang 賈連翔 (2014a): “Shi lun chutu shuzigua cailiao de yongshu tixi 試論出土數字卦材 料的用數體系”. Zhou Yi yanjiu 周易研究 2014.6: 29–32.Search in Google Scholar

Jia Lianxiang (2014b): “Qinghua jian Shifa yu Chu di shuzi gua yansuan fangfa de tuiqiu 清華簡《筮法》與楚地數字卦演算方法的推求”. Shenzhen daxue xuebao (Renwen shehui kexueban) 深圳大學學報(人文社會科學版) 31.3: 57–60.Search in Google Scholar

Jin Jingfang 金景芳 (1998): Zhou Yi Xicizhuan xinbian xiangjie 周易繫辭傳新編詳解. Shenyang: Liaohai chubanshe.Search in Google Scholar

Keightley, David N. (2001): “The diviners’ notebooks: Shang oracle-bone inscritpions as secondary sources”. In: Actes du colloque international commémorant le centenaire de la découverte des inscriptions sur os et carapaces. eds. Shun-chiu Yau and Chrystelle Marchal. Paris: Éditions langages croisés, 11–25.Search in Google Scholar

Kong Yingda 孔颖達 (574–648) (2015): Zhou Yi zhengyi 周易正義. Beijing: Zhongguo zhigong chubanshe.Search in Google Scholar

Lai Zhide來知德 (1525–1604) (2015): Zhou Yi jizhu 周易集注. Beijing: Minzhu yu jianzhu chubanshe.Search in Google Scholar

Li Dingzuo 李鼎祚 (8th century) (2016): Zhou Yi jijie 周易集解. Beijing: Zhonghua shuju.Search in Google Scholar

Li Jingchi 李鏡池 (2015 [1981]): Zhou Yi tong yi 周易通義. Beijing: Zhonghua shuju.Search in Google Scholar

Li Ling 李零 (2006): Zhongguo fangshu zhengkao 中國方術正考. Beijing: Zhonghua shuju.Search in Google Scholar

Li Ling 李零 (2013): Si sheng you ming fu gui zai tian: Zhou Yi de ziran zhexue 死生有命富貴在天 —《周易》的自然哲學. Beijing: San lian shudian.Search in Google Scholar

Li Xueqin 李 學 勤 (editor-in-chief)/Qinghua daxue Chutu wenxian yanjiu yu baohu zhongxin (ed.) (2013): Qinghua daxue cang Zhanguo zhu jian (si) 清華大學藏戰國竹簡 (肆). Shanghai: Zhongxi shuju.Search in Google Scholar

Li Xueqin 李學勤 (2011): Zhou Yi suyuan 周易溯源. Chengdu: Ba-Shu shushe.Search in Google Scholar

Li Yizhuo 李翊灼 (2015): Zhou Yi Yu shi yi jian ding 周易虞氏義箋訂. Beijing: Jiuzhou chubanshe.Search in Google Scholar

Liu Dajun 劉大均 (2016): Zhou Yi gailun (zengbu xiuding ben) 周易概論 (增補修訂本). Chengdu: Ba Shu shushe.Search in Google Scholar

Ma Chengyuan 馬承源 ed. (2004): Shanghai bowuguan cang Zhan guo Chu zhushu (san) 上海博物館藏戰國楚竹書(叁). Shanghai: Shanghai guji.Search in Google Scholar

Ma Chengyuan 馬承源 ed. (2008): Shanghai bowuguan cang Zhan guo Chu zhushu (jiu) 上海博物館藏戰國楚竹書(九). Shanghai: Shanghai guji.Search in Google Scholar

Pu Maozuo 濮茅左 (2006): Chu zhushu Zhou Yi yanjiu: Jian shu Xian Qin Liang Han chutu yu chuanshi Yi xue wenxian ziliao 楚竹書周易研究:兼述先秦兩漢出土與傳世易學文獻資料. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.Search in Google Scholar

Shang Binghe 尚秉和 (1870–1950) (2016): Zhou Yi Shang shi xue 周易尚氏學. Beijing: Zhonghua shuju.Search in Google Scholar

Schwartz, A.C. (forthcoming 2018): “Between Numbers and Images: The Many Meanings of Trigram Li 離 in the Early Yijing”. Bulletin of the Jao Tsung-I Academy of Sinology 5 饒宗頤國學院院刊(第 5 輯).Search in Google Scholar

Shaughnessy, Edward L. (1996): I CHING. New York: Ballantine Books.Search in Google Scholar

Shaughnessy, Edward L. (2014): Unearthing the Changes: Recently Discovered Manuscripts of the Yijing (I Ching) and Related Texts. New York: Columbia University Press.10.7312/shau16184Search in Google Scholar

Sun Xingyan 孫星衍 (1753–1818) (1988): Zhou Yi jijie 周易集解. Chengdu: Chengdu guji.Search in Google Scholar

Tang Lan 唐蘭 (1900–1979) (1981): Yinxu wenzi ji 殷虛文字記. Beijing: Zhonghua shuju.Search in Google Scholar

Wang Mingqin (2004): “Wangjiatai Qin mu zhujian gaishu 王家台秦墓竹簡概述”. In: Xinchu jianboyanjiu 新出簡帛研究. Edited by Ai Lan and Xing Wen. Beijing: Wenwu chubanshe, 26–49.Search in Google Scholar

Wen Yiduo 聞一多 (1965): “Zhou Yi yi zheng lei zuan 周易義證類纂”. In: Gu dian xin yi 古典新義. Beijing: Guji chubanshe, 3–66.Search in Google Scholar

Yao Shengmin 姚生民 (1990): “Chunhua xian faxian Xi Zhou Yi gua fuhao wenzi tao guan 淳化縣發現西周易卦符號文字陶罐”. Wenbo 文博 1990.3: 55–57.Search in Google Scholar

Yu Xingwu 于省吾 (1960 [1936]): Shuang jian chi Yijing xin zheng 雙劍侈易經新證. Taipei: Yiwen yinshuguan.Search in Google Scholar

Zhang Jinping 張金平 (2015): Kaogu faxian yu Yi xue suyuan yanjiu 考古發現與易學溯源研究. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe.Search in Google Scholar

Zhang Zhenglang 張政烺 (1980): “Shi shi Zhou chu qingtongqi mingwen zhong de Yi gua 試釋周初青銅器銘文中的易卦. Translated by H. Huber, R. Yates et al. as “An Interpretation of the Divinatory Inscriptions on Early Zhou Bronzes””. Early China 6.1980–81: 80–96.Search in Google Scholar

Zhu Zhen 朱震 (1072–1138) (2012): Hanshang Yizhuan 漢上易傳. Beijing: Jiuzhou chubanshe.Search in Google Scholar

Published Online: 2018-01-10
Published in Print: 2018-12-19

© 2018 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Scroll Up Arrow