Skip to content
BY-NC-ND 3.0 license Open Access Published by De Gruyter Open Access September 7, 2015

Preparation and Characterization of Low Temperature Heat-Treated 45S5 Bioactive Glass-Ceramic Analogues

Kailuo Xie, Lei Zhang, Xianyan Yang, Xiaoqing Wang, Guojing Yang, Licheng Zhang, Huifeng Shao, Yong He, Jianzhong Fu and Zhongru Gou
From the journal Biomedical glasses