Gang Gao , Zi-lin Tang , Jia-bin Deng , Xue-mei Gou , Qian Wang , Yan Zhang , Chun-bang Ding , Li Zhang , Yong-hong Zhou and Rui-wu Yang

Phylogenetic relationships and Y genome origin in Kengyilia (Triticeae: Poaceae) based on single copy gene DMC1

De Gruyter | Published online: April 20, 2016