Yang-Yi Li , Ying-Xia Lei , Guan-Hui Chai , Gang Gao , Jia-Bin Deng , Yan Zhang , Shan-Shan Tong , Chun-Bang Ding , Li Zhang , Yong-Hong Zhou and Rui-Wu Yang

Phylogenetic analysis of Leymus (Poaceae: Triticeae) based on random amplified polymorphic DNA

De Gruyter | Published online: May 15, 2016