Yanguang Chu , Weixi Zhang , Bin Wu , Qinjun Huang , Bingyu Zhang and Xiaohua Su

Overexpression of the novel Zygophyllum xanthoxylum C2H2-type zinc finger gene ZxZF improves drought tolerance in transgenic Arabidopsis and poplar

De Gruyter | Published online: August 11, 2016