Yuxia Zou , Cuiping Ma , Yanfei Zhang , Zongjun Du , Feng You , Xungang Tan and Pei-Jun Zhang

Isolation and characterization of Vibrio alginolyticus from cultured amphioxus Branchiostoma belcheri tsingtauense

De Gruyter | Published online: August 11, 2016