Jun-jun Huang , Jing Zhang , Yu-fan Hao , Xin-tian Yan , Jia Shi , Gao-hua Wang , Jing-yao Du , Hui-wen Ge , Hua-hua Wang and Wei-hong Liang

Distinct expression patterns of the GDP dissociation inhibitor protein gene (OsRhoGDI2) from Oryza sativa during development and abiotic stresses

De Gruyter | Published online: December 23, 2016