Yuzi Zhou , Qian Zhang , Lirong Yan , Yishi Li and Lu Hua

Association between red cell distribution width and myocardial infarction in rheumatoid arthritis

De Gruyter | Published online: December 9, 2014