Zanlin Mai, Xiaoxia Li, Zelin Cui, Wenqi Wu, Yongda Liu, Lili Ou, Yueping Liang, Zhijian Zhao, Yang Liu, Xing Mai, Wei Zhu, Tao Zhang, Chao Cai, Houmeng Yang and Guohua Zeng

Reference intervals for stone risk factors in 24-h urine among healthy adults of the Han population in China

De Gruyter | 2018