Anping Xu , Yajun Wang , Weidong Chen , Guiping Liu , Xiaofeng Li , Jie Li and Ling Ji

Detection of a novel hemoglobin variant Hb Liaoning by matrix assisted laser desorption/ionization-time of flight mass spectrometry

De Gruyter | Published online: June 27, 2019