Accessible Requires Authentication Published by De Gruyter June 27, 2019

Detection of a novel hemoglobin variant Hb Liaoning by matrix assisted laser desorption/ionization-time of flight mass spectrometry

Anping Xu, Yajun Wang, Weidong Chen, Guiping Liu, Xiaofeng Li, Jie Li and Ling Ji