Anping Xu, Yajun Wang, Weidong Chen, Guiping Liu, Xiaofeng Li, Jie Li and Ling Ji

Detection of a novel hemoglobin variant Hb Liaoning by matrix assisted laser desorption/ionization-time of flight mass spectrometry

Accessible
Requires Authentication
De Gruyter | Published online: June 27, 2019