Li Wang , Ye Guo , Jiang Han , Jing Jin , Cuiling Zheng , Junxia Yang , Jia Xu , Jiaxing Wang , Xiaowei Wang , Yingying Hao , Wei Wu , Guijian Liu and Wei Cui

Establishment of the intelligent verification criteria for a routine urinalysis analyzer in a multi-center study

De Gruyter | Published online: August 15, 2019