Xin-Jie Wang , Hong-Xia Zhang , Heng Li , Ai-Hua Zhu and Wen-Yun Gao

Measurement of α-dicarbonyl compounds in human saliva by pre-column derivatization HPLC

De Gruyter | Published online: August 5, 2019