Hao Mingju , Wang Minyu , Ge Xiaoxiao , Lu Sumei , Ma Jianping and Ma Wanshan

Macro-aspartate aminotransferase syndrome: a case report

De Gruyter | Published online: February 29, 2020