Dongze Li , Yisong Cheng , Jing Yu , Yu Jia , Bofu Liu , Yiqin Xia , Qin Zhang , Yanmei Liu , Yan Ma , Rong Yao , Zhi Zeng , Yu Cao and Shuyun Xu

Thrombo-inflammatory prognostic score improves qSOFA for risk stratification in patients with sepsis: a retrospective cohort study

De Gruyter | Published online: November 29, 2019