Lei Zhang , Fengjuan Han , Xiao Liu , Chunxia Xie , Kegang Tian , Qingqing Bi , Mingju Hao and Xiaofeng Mu

Macro creatine kinase in an asymptomatic patient: a case report

De Gruyter | Published online: August 6, 2020