Skip to content
BY-NC-ND 4.0 license Open Access Published by De Gruyter Open Access July 27, 2017

Ultimate Longitudinal Strength of Composite Ship Hulls

Xiangming Zhang, Lingkai Huang, Libao Zhu, Yuhang Tang and Anwen Wang