Kazuya Kurokawa, Toto Sudiro, Tomonori Sano, Shoji Kyo, Osamu Ishibashi and Masaharu Nakamori

High-temperature corrosion resistance of SiO2-forming materials

De Gruyter | 2018