Skip to content
Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by De Gruyter Mouton September 17, 2021

Teachers negotiating multilingualism in the EFL classroom

  • Anne Pitkänen-Huhta ORCID logo EMAIL logo and Katja Mäntylä

Abstract

This article sets out to explore English as foreign language (EFL) teachers’ views of teaching migrant pupils with multilingual backgrounds in a regular classroom. Previous studies on multilingual pupils have mostly concentrated on second language learning contexts or on the role of pupils’ L1. In an increasingly multilingual world and due to growing migration, this study concentrates on EFL. The data were interviews with English teachers (n=7), who reflected on their experiences with migrant pupils in the foreign language classroom. The data were analysed through qualitative content analysis. The participants had not really pondered on the role of multilingualism in the EFL classroom and some underlying preconceptions could be detected. Teachers’ perception of the multilingual pupil was controversial in that they did not want to draw attention to the linguistic background of the pupil but, on the other hand, they had noticed that multilingual learners had greater language awareness than their mainstream peers. Although not fully aware of the potential of multilingualism and the pupils’ linguistic resources in EFL teaching, the teachers had used several ways of supporting their multilingual learners, reflecting the principles of translanguaging.

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tutkimme suomalaisten englanninopettajien käsityksiä maahanmuuttajaoppilaista, joilla on monikielinen tausta, vieraan kielen luokkahuoneessa. Aiemmat tutkimukset monikielisistä oppijoista ovat keskittyneet toisen kielen oppimiseen tai oppijan äidinkieleen. Tässä tutkimuksessa keskitymme englantiin vieraana kielenä, sillä maailma on aiempaa monikielisempi ja liikkuvuus yleisempää kuin ennen. Aineistona on englannin opettajien haastattelut (n=7), joissa he pohtivat kokemuksiaan maahanmuuttajaoppilaista vieraan kielen oppitunnilla. Analyysimenetelmänä oli laadullinen sisällönanalyysi. Tulokset osoittavat, että osallistujat eivät olleet pohtineet monikielisyyttä englannin oppitunnilla, mutta joitain ennakkokäsityksiä voitiin havaita. Opettajien käsitykset monikielisistä oppilaista olivat ristiriitaisia: he eivät halunneet johdattaa huomiota oppilaan kielelliseen taustaan, mutta toisaalta he olivat havainneet monikielisten oppijoiden olevan luokkatovereitaan kielitietoisempia. Vaikkakaan opettajat eivät tunnistaneet oppilaiden kielellisiä resursseja ja pohtineet monikielisyyden mahdollisuuksia, he olivat tukeneet monikielisiä oppilaita monia eri kielellisiä keinoja käyttäen.

Abstrakt

I den här artikeln undersöker vi finländska engelsklärares uppfattningar om invandrarelever med flerspråkig bakgrund vid undervisning av främmande språk. Tidigare studier om flerspråkiga inlärare har fokuserat på inlärning av andraspråk eller på inlärares förstaspråk. Vi lägger däremot vårt fokus här på engelska som främmande språk, eftersom världen är mer flerspråkig och mobilitet vanligare än förr. Materialet består av intervjuer av engelsklärare (n= 7), där lärarna resonerar kring sina erfarenheter av invandrarelever på språklektioner. Analysmetoden är kvalitativ innehållsanalys. Resultaten visar att deltagarna inte hade funderat på förekomsten av flerspråkighet på engelsklektionerna, men de visade sig ändå ha några uppfattningar om frågan. Uppfattningarna om flerspråkiga elever var motstridiga: å ena sidan ville de intervjuade lärarna inte fästa uppmärksamhet vid elevens språkliga bakgrund, men å andra sidan hade de noterat att flerspråkiga elever är mer språkmedvetna än sina klasskamrater. Även om lärarna inte identifierade elevernas språkliga resurser och inte tänkte på de möjligheter som flerspråkighet medför, hade de stöttat flerspråkiga elever på många olika sätt.

References

Abney, Susan & Anna Krulatz. 2015. Fostering multilingual competence in the EFL classroom. Nordic Journal of Modern Language Methodology 3. 1–9.10.46364/njmlm.v3i2.145Search in Google Scholar

Alsup, Janet. 2006. Teacher identity discourses: Negotiating personal and professional spaces. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.10.4324/9781410617286Search in Google Scholar

Anderson, Jason. 2017. Reimagining English language learners from a translingual perspective. ELT Journal 72. 26–37. doi:10.1093/elt/ccx02910.1093/elt/ccx029Search in Google Scholar

Barcelos, Ana Maria Ferreira. 2015. Unveiling the relationship between language learning beliefs, emotions, and identities. Studies in Second Language Learning and Teaching 5 (2). 301–325.Search in Google Scholar

Barcelos, Ana Maria Ferreira & Paula Kalaja. 2013. Beliefs about second language acquisition: learner. In Carol A. Chapelle (ed.), The encyclopedia of applied linguistics. Malden, MA: Wiley-Blackwell. DOI: 10.1002/9781405198431.wbeal008310.1002/9781405198431.wbeal0083Search in Google Scholar

Basturkmen, Helen. 2012. Review of research into the correspondence between language teachers’ stated beliefs and practices. System 40. 282–295.10.1016/j.system.2012.05.001Search in Google Scholar

Blackledge, Adrian & Angela Creese. 2010. Multilingualism: a critical perspective. London: Continuum.Search in Google Scholar

Borg, Simon. 2017. Teachers beliefs and classroom practices. In Peter Garrett & Josep M. Cots (eds.), The Routledge handbook of language awareness, 75–91. New York: Routledge.10.4324/9781315676494-5Search in Google Scholar

Burns, Anne. 1996. Starting all over again: From teaching adults to teaching beginners. In Donald Freeman & Jack. C. Richards (eds.), Teacher learning in language teaching, 154–176. Cambridge: CUP.Search in Google Scholar

Canagarajah, Suresh. 2013. Translingual practice. Global Englishes and cosmopolitan relations. Abingdon: Routledge.10.4324/9780203073889Search in Google Scholar

Cenoz, Jasone, & Durk Gorter. 2011. A holistic approach to multilingual education: Introduction. The Modern Language Journal 95. 339–343.10.1111/j.1540-4781.2011.01204.xSearch in Google Scholar

Cogo, Alessia, & Martin Dewey. 2012. Analysing English as a lingua franca: A corpus‐driven investigation. New York: Continuum.Search in Google Scholar

Conteh, Jean & Gabriela Meier (eds.). 2014. The multilingual turn in languages education. Opportunities and challenges. Clevedon: Multilingual Matters.10.21832/9781783092246Search in Google Scholar

Creese, Angela & Adrian Blackledge. 2010. Translanguaging in the bilingual classroom: a pedagogy for learning and teaching? The Modern Language Journal 94. 103–115.10.1111/j.1540-4781.2009.00986.xSearch in Google Scholar

Cummins, Jim. 2003. Bilingual education: Basic principles. In Jean-Marc Daelewe, Alex Housen & Li Wei (eds.), Bilingualism: beyond basic principles. Festschrift in honour of Hugo Baetens Beardsmore, 56–66. Clevedon, UK: Multilingual Matters.10.21832/9781853596315-007Search in Google Scholar

The Douglas Fir group. 2016. A Transdisciplinary framework for SLA in a multilingual world. The Modern Language Journal 100. 19–47.10.1111/modl.12301Search in Google Scholar

Duarte, Joana & Mirjam Günther-van der Meij. 2018. A holistic model for multilingualism in education. EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages 5. 24–43.10.21283/2376905X.9.153Search in Google Scholar

Dufva, Hannele. 2018. Outoa kieltä ymmärtämässä. Näkökulmia monikieliseen kielitietoisuuteen [Understanding a strange language. Approaches to multilingual language awareness]. In Lea Nieminen, Anneli Yliherva, Jasmin Alian & Suvi Stolt (eds.), Monimuotoinen monikielisyys [Multilayered multilingualism], 66–77. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 50. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys: Helsinki.Search in Google Scholar

Dörnyei, Zoltan. 2007. Research methods in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Eskola, Jari & Juha Suoranta. 2005. Johdatus laadulliseen tutkimukseen [Introduction to qualitative research]. Tampere: Vastapaino.Search in Google Scholar

FINLEX (1999). Available from https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P17 (accessed 19 November 2018)Search in Google Scholar

García, Ofelia. 2009. Bilingual education in the 21st century: a global perspective. Oxford: Wiley-Blackwell.Search in Google Scholar

García, Ofelia. 2019. Translanguaging: a coda to the code? Classroom Discourse 10. 369–373.10.1080/19463014.2019.1638277Search in Google Scholar

Garćia, Ofelia & Claire E. Sylvan (2011) Pedagogies and practices in multilingual classrooms: singularities in pluralities. The Modern Language Journal 95. 385–400.10.1111/j.1540-4781.2011.01208.xSearch in Google Scholar

Grosjean, Francois. 1985. The bilingual as a competent but specific speaker-hearer. Journal of Multilingual and Multicultural Development 6. 467–477.10.1080/01434632.1985.9994221Search in Google Scholar

Gunnarsson, Tina, Alex Housen, Joost van de Weijer & Marie Källkvist. 2015. Multilingual students´ self-reported use of their language repertoires when writing in English. Apples – Journal of Applied Language Studies 9. 1–21.10.17011/apples/2015090101Search in Google Scholar

Harju-Autti, Raisa. 2013. Monikielinen luokka englannintunnilla [A multilingual class in the EFL classroom]. Tempus 6. 16–18.Search in Google Scholar

Harsch, Claudia. 2017. Proficiency. ELT Journal 71. 250–253.10.1093/elt/ccw067Search in Google Scholar

Heller, Monica. 1999. Linguistic minorities and modernity: a sociolinguistic ethnography. London: Longman.Search in Google Scholar

Hennink, Monique, Inge Huter & Ajay Bailey. 2011. Qualitative research methods. London: Sage Publications.Search in Google Scholar

Hornberger, Nancy. 2003. Introduction. In Nancy Hornberger (ed.), Continua of biliteracy. An ecological framework for educational policy, research, and practice in multilingual settings, xii-xxiii. Clevedon: Multilingual Matters.10.21832/9781853596568-002Search in Google Scholar

Hulmbauer, Cornelia, Heike Böhringer & Barbara Seidlhofer. 2008. Introducing English as a lingua franca (ELF): Precursor and partner in intercultural communication. Synergies Europe 3. 25–36.Search in Google Scholar

Illman, Veera & Päivi Pietilä. 2018. Multilingualism as a resource in the foreign language classroom. ELT Journal 72. 237–248. doi:10.1093/elt/ccx073 (accessed 19 November 2018)10.1093/elt/ccx073Search in Google Scholar

Jørgensen, J. Normann. 2008. Polylingual languaging around and among children and adolescents. International Journal of Multilingualism 5. 161–176.10.1080/14790710802387562Search in Google Scholar

Kalaja, Paula & Silvia Melo-Pfeifer (eds.). 2019. Visualising multilingual lives. Bristol: Multilingual Matters.10.21832/KALAJA2609Search in Google Scholar

Kramsch, Claire. 2012. Authenticity and legitimacy in multilingual SLA. Critical Multilingualism Studies 1. 107–128. Online https://cms.arizona.edu/ojs3/multilingual/article/view/9/20 (accessed 19 November 2018)Search in Google Scholar

Kramsch, Claire. 2014. Teaching foreign languages in an era of globalization: Introduction. The Modern Language Journal 98. 296–311.10.1111/j.1540-4781.2014.12057.xSearch in Google Scholar

Kramsch, Claire & Michael Huffmaster. 2015. Multilingual practices in foreign language study. In Jasone Cenoz & Durk Gorter (eds.), Multilingual education. Between language learning and translanguaging, 114–136. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/9781009024655.007Search in Google Scholar

Kuukka, Katri, Najat Ouakrim-Soivio, Tuula Pirinen, Mirja Tarnanen & Minna Tiusanen. 2015. Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden kielen oppimisen tuki [Supporting the language learning of students with a migrant background]. In Tuula Pirinen (ed.), Maahanmuuttajataustaiset Oppijat Suomalaisessa Koulutusjärjestelmässä [Students with a migrant background in the Finnish educational system]. 85–130. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus: Julkaisut 17.Search in Google Scholar

de Laurentiis Brandão, Ana Carolina. 2019. Imagining second language teaching in Brazil: What stories do student teachers draw? In Paula Kalaja & Silvia Melo-Pfeifer (eds.), Visualising multilingual lives, 214–231. Bristol: Multilingual Matters.10.21832/9781788922616-015Search in Google Scholar

Lengyel, Drorit, Tobias Schroedler & Patrick Grommes. 2020. Editorial. European Journal of Applied Linguistics 8(1). 1–5.10.1515/eujal-2019-0046Search in Google Scholar

Leppänen, Sirpa, Anne Pitkänen-Huhta, Tarja Nikula, Samu Kytölä, Timo Törmäkangas, Kari Nissinen, Leila Kääntä, Tiina Räisänen, Mikko Laitinen, Päivi Pahta, Heidi Koskela, Salla Lähdesmäki & Henna Jousmäki. 2011. National Survey on the English Language in Finland: Uses, Meanings and Attitudes. Studies in Variation, Contacts and Change in English, 5. Helsinki: Research Unit for Variation, Contacts and Change in English.Search in Google Scholar

Leung, Constant & Angela Scarino. 2016. Reconceptualizing the nature of goals and outcomes in language/s education. The Modern Language Journal 100. 81–95.10.1111/modl.12300Search in Google Scholar

Linderoos, Petra. 2016. Mehrsprachigkeit von Lernern mit Migrationshintergrund im finnischen Fremdsprachenunterricht: Perspektiven der Lerner, Lehrpersonen und Erziehungsberechtigen. University of Jyväskylä dissertation. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48034 (accessed 19 November 2018)Search in Google Scholar

Lo Bianco, Joseph. 2014. Domesticating the foreign: globalization’s effects on the place/s of languages. The Modern Language Journal 98. 312–325.10.1111/j.1540-4781.2014.12063.xSearch in Google Scholar

Lucas, Tamara & Ana María Villegas. 2013. Preparing linguistically responsive teachers: Laying the foundation in preservice teacher education. Theory Into Practice 52. 98–109.10.1080/00405841.2013.770327Search in Google Scholar

Makoni, Sinfree & Alastair Pennycook. 2007. Disinventing and reconstituting languages. In Sinfree Makoni & Alastair Pennycook (eds.), Disinventing and reconstituting languages, 1–41. Clevedon, UK: Multilingual Matters.10.21832/9781853599255-003Search in Google Scholar

May, Stephen. (ed.). 2014. The multilingual turn: implications for SLA, TESOL and bilingual education. New York & London: Routledge.Search in Google Scholar

Meier, Gabriela. 2017. The multilingual turn as a critical movement in education: assumptions, challenges and a need for reflection. The Applied Linguistics Review 8. 131–161.Search in Google Scholar

Mercer, Sarah & Achilleas Kostoulas (eds.) 2018. Language teacher psychology. Bristol: Multilingual Matters.10.21832/9781783099467Search in Google Scholar

Mäntylä, Katja & Paula Kalaja. 2019.’The class of my dreams’ as envisioned by student teachers of English: What is there to teach about the language? In Paula Kalaja & Silvia Melo-Pfeifer (eds.), Visualising multilingual lives, 254–274. Bristol: Multilingual Matters.10.21832/9781788922616-018Search in Google Scholar

Navracsics, Judit & Claudia Molnár. 2017. Multilingualism, teaching, and learning foreign languages in present-day Hungary. IRJE – Indonesian Research Journal in Education 1. 26–42.Search in Google Scholar

NCC. 2014. Available from https://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf (accessed 19 November 2018)Search in Google Scholar

Nijakowska, Joanna. 2010. Dyslexia in the foreign language classroom. Bristol: Multilingual Matters.10.21832/9781847692818Search in Google Scholar

OECD. 2019. PISA 2018 Results (Volume II): Where all students can succeed. Paris: PISA, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b5fd1b8f-en (accessed 10 August 2020)Search in Google Scholar

Official Statistics of Finland (OSF): Population structure [e-publication]. ISSN=1797–5395. Helsinki: Statistics Finland. http://www.stat.fi/til/vaerak/index_en.html (accessed 19 November 2018)Search in Google Scholar

Ortega, Lourdes. 2014. Ways forward for a bi/multilingual turn in SLA. In Stephen May (ed.), The multilingual turn: implications for SLA, TESOL and bilingual education, 32–53. New York: Routledge.Search in Google Scholar

Ortega, Lourdes. 2019. SLA and the study of equitable multilingualism. The Modern Language Journal 103. 23–38.10.1111/modl.12525Search in Google Scholar

Ortega, Yecid. 2019. “Teacher, ¿Puedo hablar en Español?” A reflection on plurilingualism and translanguaging practices in EFL. Profile: Issues in Teachers’ Professional Development 21. 155–170. https://doi.org/10.15446/profile.v21n2.74091.10.15446/profile.v21n2.74091Search in Google Scholar

Otsuji, Emi & Alastair Pennycook. 2009. Metrolingualism: fixity, fluidity and language in flux. International Journal of Multilingualism 7. 240–254.Search in Google Scholar

Paquet-Gauthier, Myriam & Suzie Beaulieu. 2015. Can language classrooms take the multilingual turn? Journal of Multilingual and Multicultural Development 37. 167–183.10.1080/01434632.2015.1049180Search in Google Scholar

Paulsrud, BethAnne, Jenny Rosén, Boglárka Straszer & Åsa Wedin (eds.). 2017. New perspectives on translanguaging in education. Bristol: Multilingual Matters.10.21832/9781783097821Search in Google Scholar

Pennycook, Alastair. 2010. Language as a local practice. London: Routledge.10.4324/9780203846223Search in Google Scholar

Portolés, Laura & Otilia Martí. 2017. Translanguaging as a teaching resource in early language learning of English as an additional language (EAL). Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature 10. 61–77.10.5565/rev/jtl3.698Search in Google Scholar

Puukko, Mika, Hilla Vuori & Katri Kuukka (eds.). 2019. On the way to better learning: Good practices for integrating immigrants to education. Evaluation report. Finnish Education Evaluation Centre.Search in Google Scholar

Tholin, Jörgen. 2014. “Swedishness” as a norm for learners of English in Swedish schools: A study of national and local objectives and criteria in compulsory schools. Scandinavian Journal of Educational Research 58. 253–268.10.1080/00313831.2012.725096Search in Google Scholar

Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelu: Perusopetuksen 7–9 luokkien A-kielivalinnat [statistics from educational administration: language choices in basic education grades 7-9].https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Perusopetus%20-%20ainevalinnat%20-%20A-kieli%20-%207-9 %20-%20maakunta.xlsb (accessed 16 December 2019)Search in Google Scholar

Wei, Li. 2011. Multilinguality, multimodality, and multicompetence: Code- and modeswitching by minority ethnic children in complementary schools. The Modern Language Journal 95. 370–384.Search in Google Scholar

Wei, Li. 2017. Translanguaging as a practical theory of language. Applied Linguistics 39. 1–23. doi:10.1093/applin/amx03910.1093/applin/amx039Search in Google Scholar

Published Online: 2021-09-17
Published in Print: 2021-09-09

© 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Downloaded on 3.12.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/eujal-2018-0020/html
Scroll to top button