Yanmin Yao , Liming Ye , Huajun Tang , Pengqin Tang , Deying Wang , Haiqing Si , Wenjun Hu and Eric Van Ranst

Cropland soil organic matter content change in Northeast China, 1985-2005

De Gruyter Open | Published online: August 21, 2015