Qian Li , Mingzhong Tian , Xingle Li , Yihua Shi and Xu Zhou

Toward smartphone applications for geoparks information and interpretation systems in China

De Gruyter Open | Published online: November 18, 2015