Yong Li , Yunhua Guo , Weishen Zhu , Shucai Li and Hao Zhou

A modified initial in-situ Stress Inversion Method based on FLAC3D with an engineering application

De Gruyter Open | Published online: December 1, 2015