Xiaodi Wang , Yongchao Zhang , Luyao Wang , Xiaoju Wang , Qingxi Hou , Stefan Willför , Yingjuan Fu , Menghua Qin and Chunlin Xu

Facile fractionation of bamboo hydrolysate and characterization of isolated lignin and lignin-carbohydrate complexes

De Gruyter | Published online: August 17, 2020