Skip to content
Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by De Gruyter July 25, 2021

The autobiographical “self” in Ryszard Kapuściński´s empathetic journalism

Aneta Wysocka ORCID logo
From the journal Human Affairs

Abstract

The article investigates the autobiographical aspects of Ryszard Kapuściński’s reportage pieces. The journalist’s complete works provide the material for this study. Autobiographism is understood here broadly, not only as the presence of a selfnarrative in the documentary accounts, but also as the implicit influence of the foreign correspondent’s life experiences on his interpretation of the events he reports. Kapuściński’s work early was primarily influenced by the experiences of poverty during the Second World War and the post-war period, the post-war loss of his little homeland as Poland entered the orbit of the Soviet Union’s influence, as well as his involvement in a socialist youth organization. These personal experiences constitute an important context for the interpretation of his works, which is shown using examples from his reports.

References

Bartmiński, J. (2004). Etnolingwistyka słowiańska – próba bilansu. Etnolingwistyka, 16, 9–27.Search in Google Scholar

Bartmiński, J. (2012). Językowe podstawy obrazu świata [Linguistic foundations of the picture of the world]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Bartmiński, J., & Chlebda W. (2013). Problem konceptu bazowego i jego profilowania – na przykładzie polskiego stereotypu Europy [The base concept and its profiles. The case of the Polish stereotype of Europe]. Etnolingwistyka, 25, 70–95.Search in Google Scholar

Bauer, Z. (2000). Gatunki dziennikarskie [Journalistic genres]. In Z. Bauer, & E. Chudziński (Eds.), Dziennikarstwo i świat mediów (pp. 143–173). Kraków: Universitas.Search in Google Scholar

Benveniste, E. (1958). Subjectivity in language. Journal de psychologie, 55, 223–230, https://edisciplinas.usp.br, access 27.05.2021.Search in Google Scholar

Chlebda, W. (2002). Polak przed mentalną mapą świata [A Pole’s mental map of the world]. Etnolingwistyka, 14, 9–26.Search in Google Scholar

Chlebda, W. (2010). W stronę językowego obrazu Europy. Analiza słownikowo-tekstowa [Towards the linguistic worldview of Europe: a lexicographic-textological analysis]. Etnolingwistyka, 22, 85–103.Search in Google Scholar

Coplan, A. (2004). Empathic engagement with narrative fictions. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 62, 141–152. Retrieved March 7, 2021from https://www.jstor.org/stable/1559198?seq=110.1111/j.1540-594X.2004.00147.xSearch in Google Scholar

Czermińska, M. (2005). Autor – podmiot – osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność [Author – subject – person. Fictionality and non-fictionality]. In M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A. Makowiecki, & R. Nycz (Eds.). Polonistyka w przebudowie, v. 1 (pp. 211–223). Kraków: Universitas.Search in Google Scholar

Głaz, A. (Ed.) (2019). Languages – cultures – worldviews. Focus on translation. Cham: Palgrave Macmillan.10.1007/978-3-030-28509-8Search in Google Scholar

Głowiński, M. (2008). Reportaż. In M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, & J. Sławiński (Eds.). Słownik terminów literackich (p. 471). Wrocław: Ossolineum.Search in Google Scholar

Goldie, P. (2011). Empathy with one’s past. The Southern Journal of Philosophy, 49, 193–207. Retrieved March 7, 2021 from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.2041-6962.2011.00067.x10.1111/j.2041-6962.2011.00067.xSearch in Google Scholar

Horodecka, M. (2010). Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego [Collecting voices. The art of storytelling in Kapuściński’s writings]. Gdańsk: Słowo, obraz, terytoria.Search in Google Scholar

Krzyżanowski, J. (Ed.) (1969). Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, v. 1-3. [The new book of proverbs and proverbial phrases]. Warszawa: PIW.Search in Google Scholar

Lejeune, P. (2007). Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii [Variations on a certain pact. On autobiography] (W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda & R. Lubas-Bartoszyńska, Transl.). Kraków: Universitas.Search in Google Scholar

Mikołajczuk, A. (2004). Punkty widzenia w reportażu. Od etymologii nazwy do tworzywa gatunku [Points of view in reportage. From the etymology of the term to the material of the genre]. In J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska & R. Nycz (Eds.), Punkt widzenia w teście i w dyskursie (pp. 111-126). Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Milewski, J. (2011). „Gdyby cała Afryka...” – dzisiaj. Posłowie [”If only the whole Africa...” – today. Afterword]. In R. Kapuściński, Gdyby cała Afryka. Warszawa: Agora.Search in Google Scholar

Mandler, J. M. (2004). Opowiadania, skrypty i sceny: aspekty teorii schematów [Stories, scripts, and scenes: Aspects of Schema theory] (M. Cierpisz, Trans.). Kraków: Universitas.Search in Google Scholar

Markiewicz, H., & Romanowski, A. (1990). Skrzydlate słowa. [Winged words]. Warszawa: PIW.Search in Google Scholar

Nowacka, B., & Ziątek, Z. (2008). Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza. [Ryszard Kapuściński: A biography of the writer]. Kraków: Znak.Search in Google Scholar

Nycz, R. (2013). Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. [The language of modernism]. Toruń: Wydawnictwo UMK.Search in Google Scholar

Pajdzińska, A. (2001). My, to znaczy... (z badań językowego obrazu świata) [“We”, which means... (from research on the linguistic worldview)]. Teksty Drugie, 1, 33–54.Search in Google Scholar

Rejter, A. (2000). Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej. [The formation of the travel reportage genre in a stylistic and pragmatic perspective]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Search in Google Scholar

Said, E. W. (1991). Orientalizm [Orientalism] (W. Kalinowski, Transl.). Warszawa: PIW. Tabakowska, E. (2008). Kategoria podmiotu literackiego w gramatyce [The category of narrator in grammar]. In J. Bartmiński, & A. Pajdzińska (Eds.), Podmiot w języku i kulturze (pp. 109–122). Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Tokarski, R. (2013). Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej [Worlds behind words. Lectures in lexical semantics]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Witosz, B. (2008). Podmiot w stylistyce wobec różnych koncepcji podmiotowości w dyskursie współczesnej humanistyki [The subject in stylistics and conceptions of subjectivity in contemporary humanities]. In J. Bartmiński, & A. Pajdzińska (Eds.), Podmiot w języku i kulturze (pp. 123–137). Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Wojnach, A. (2004). Fabularyzacja narracji w międzywojennym reportażu podróżniczym [The storytelling in the narrative of prewar travel reportage]. In K. Stępnik, & M. Piechota (Eds.), Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym (pp. 103–113). Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Wojtak, M. (2004). Gatunki prasowe [Press genres]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Wolny-Zmorzyński, K. (2011). Między dziennikarstwem a literaturą – casus Ryszarda Kapuścińskiego [Between journalism and literature – the case of Ryszard Kapuściński]. In K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, & J. Snopek (Eds.), Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa (pp. 108–112). Warszawa: Poltext.Search in Google Scholar

Woźniakiewicz-Dziadosz, M. (2004). O literackości reportażu [About the literary nature of reportage]. In K. Stępnik, & M. Piechota (Eds.), Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym (pp. 93-101). Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Wysocka, A. (2002). Językowy obraz Afrykanina [The linguistic picture of an African]. Etnolingwistyka, 14, 175–196.Search in Google Scholar

Wysocka, A. (2013). Inny, czyli kto? Inny, ale jaki? Językoznawcza glosa do rozważań o spotkaniu kultur [The „Other”, meaning who? Linguist’s remarks to considerations about the meeting of cultures]. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), 16, 266–272.Search in Google Scholar

Wysocka, A. (2016). Fakty – język – podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego [Facts – Language – Subjectivity. Stylistic peculiarities of Ryszard Kapuściński’s reportages]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Sources

Kapuściński, R. (1990). Busz po polsku [Bush in Polish]. (2nd ed.). Warszawa: Czytelnik. (First edition published 1962)Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2013). Czarne gwiazdy [Black Stars]. (2nd ed.). Warszawa: Agora. (First edition published 1963)Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2007). Jeszcze dzień życia [Another Day of Life]. (9th ed.). Warszawa: Czytelnik. (First edition published 1976)Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (1999). Cesarz [The Emperor]. (10th ed.). Warszawa: Czytelnik. (First edition published 1978)Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2008). Wojna futbolowa [The Soccer War]. (17th ed.). Warszawa: Czytelnik. (First edition published 1978)Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2001). Szachinszach [Shah of Shahs]. (11th ed.). Warszawa: Czytelnik. (First edition published 1982)Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2008). Imperium. (17th ed.). Warszawa: Czytelnik. (First edition published 1993)Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (1997). Lapidaria (I-III). Warszawa: Czytelnik.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (1998). Heban [The Ebony]. Warszawa: Czytelnik.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2000a). Lapidarium IV. Warszawa: Czytelnik.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2000b). Z Afryki [From Africa] Bielsko-Biała: Buffi.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2001). Another Day of Life (W. R. Brand & K. Mroczkowska-Brand, Trans.). London: Penguin Books.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2002a). Lapidarium V. Warszawa: Czytelnik.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2002b). The Shadow of the Sun (K. Glowczewska, Transl.). London: Penguin Books.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2008). Autoportret reportera (K. Strączek, Ed.). [Reporter’s self-portrait]. Kraków: Znak.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2004). Podróże z Herodotem. [Travels with Herodotus]. Kraków: Znak.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2006a). Shah of Shahs (W. R. Brand, & K. Mroczkowska-Brand, Transl.). London: Penguin Books.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2006b). The Emperor (W. R. Brand, & K. Mroczkowska-Brand, Transl.). London: Penguin Books.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2007a). Lapidarium VI. Warszawa: Czytelnik.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2007b). Ten Inny. Kraków: Znak.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2007c). The Soccer War (W. R. Brand, Transl.). London: Granta Books.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2007d). Travels with Herodotus (K. Glowczewska, Transl.). London: Penguin Books.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2008a) Ze świata [From the World] (J. Updike, Intr.). Kraków: Znak.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2008b). Dałem głos ubogim [I gave my voice to the poor]. Kraków: Znak.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2013). To nie jest zawód dla cyników [This is no job for cynics]. Warszawa: Agora.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2018a). Nobody Leaves. Impressions of Poland (W. R. Brand, Transl.). London: Penguin Books.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2018b). The Other (A. Lloyd-Jones, Transl.). London, New York: Verso.Search in Google Scholar

Kapuściński, R. (2019). Imperium (K. Glowczewska, Transl.). London: Granta.Search in Google Scholar

Published Online: 2021-07-25
Published in Print: 2021-07-27

© 2021 Institute for Research in Social Communication, Slovak Academy of Sciences