Herbert Jansky

Die Chronik des Ibn Ṭūlūn als Geschichtsquelle über den Feldzug Sultan Selīm’s I. gegen die Mamluken.

Walter de Gruyter, Berlin / New York | 2009