Skip to content
Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by De Gruyter Mouton August 16, 2014

Mutual face preservation among Asian speakers of English as a Lingua Franca

Giữ thể diện lẫn nhau trong giao tiếp giữa người châu Á nói tiếng Anh như một ngôn ngữ chung
  • Ian Walkinshaw

    Ian Walkinshaw is a lecturer in English at the School of Languages and Linguistics, Griffith University. His research interests are in sociolinguistics, particularly intercultural pragmatics and im/politeness theory. He is the author of Learning Politeness: Disagreement in a Second Language (Peter Lang, 2009).

    EMAIL logo
    and Andy Kirkpatrick

    Andy Kirkpatrick is Professor in the School of Languages and Linguistics at Griffith University, Brisbane. He is the author of English as a Lingua Franca in ASEAN: A Multilingual Model (Hong Kong University Press, 2010). English as an International Language in Asia: Implications for Language Education, co-edited with Roland Sussex, was published in 2012 (Springer).

Abstract

This study identifies strategies used by speakers of ELF from Asia-Pacific countries for managing rapport in response to potentially face-threatening utterances in informal, non-hierarchical situations. The analysis, which draws on the Asian Corpus of English (ACE), reveals numerous points of contact with existing studies of English as a lingua franca. Potentially face-threatening utterances were usually – though not always – countered with a move to normalise the flow of conversation and maintain interactional rapport. There was also a preference for safe topics and an avoidance of potentially sensitive ones. Humour and laughter were frequently employed, possibly to signal equanimity with interlocutors. Yet two communicative strategies emerged which appeared to depart from the general pattern of rapport preservation. The first was mock impoliteness, which was possibly employed to signal solidarity with recipients but which risks evaluation as impolite regardless of intentionality. The second was bald on-record contradiction of or counterclaim against potentially face-threatening propositions or assessments. We theorise that these were delivered on-record to facilitate lingua franca communication: speakers avoided using complex or idiomatic language to ensure addressee comprehension, while recipients refrained from making an evaluative judgment of direct disagreement to allow for limitations or idiosyncrasies in their interlocutors' speech.

Tóm tắt

Nghiên cứu này tập trung khảo sát tiếng Anh được sử dụng như một ngôn ngữ chung thống nhất trong giao tiếp, từ đó xác định các chiến lược mà người giao tiếp từ các nước Châu Á-Thái Bình Dương sử dụng để giữ mối quan hệ cá nhân khi phản hồi lại những phát ngôn có khả năng đe doạ thể diện. Phân tích dựa trên Khối Ngữ liệu tiếng Anh của người châu Á (ACE) trong nghiên cứu này cho thấy nhiều điểm tương đồng với các nghiên cứu hiện có về tiếng Anh như một ngôn ngữ chung. Những lời nói mang tính đe doạ đến thể diện thông thường – mặc dù không phải luôn luôn – đi kèm với một động thái để bình thường hóa cuộc trò chuyện và duy trì mối quan hệ tác động lẫn nhau trong giao tiếp. Ngoài ra các chủ thể phát ngôn có xu hướng lựa chọn các chủ đề an toàn và tránh những đề tài nhạy cảm. Yếu tố hài hước và tiếng cười cũng thường xuyên được sử dụng, có thể là để chứng tỏ sự thoải mái với người đối thoại. Tuy nhiên, có hai chiến lược giao tiếp nổi lên, và được xem như xuất phát từ mô hình chung của việc xây dựng quan hệ cá nhân. Chiến lược đầu tiên là phép lịch sự giả, có nhiều khả năng được sử dụng để biểu hiện sự đồng tình với người đối thoại, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ tạo nên ấn tượng thiếu lịch sự, bất kể ý đồ của người nói là như thế nào. Chiến lược thứ hai là bày tỏ sự bất đồng hoặc phản đối trực tiếp ngay lập tức đối với các đề xuất hoặc nhận xét có khả năng đe doạ thể diện. Chúng tôi lý thuyết hoá rằng những yếu tố sau đã được sử dụng trực tiếp ngay tại thời điểm diễn ra giao tiếp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao tiếp sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chung: người nói tránh sử dụng ngôn ngữ phức tạp hoặc thành ngữ để đảm bảo người nghe hiểu được thông tin, trong khi đó người nghe hạn chế không đưa ra nhận xét có tính đánh giá về những bất đồng trực tiếp, nhằm chấp nhận những hạn chế hoặc phong cách riêng trong ngôn ngữ của người đối thoại.

About the authors

Ian Walkinshaw

Ian Walkinshaw is a lecturer in English at the School of Languages and Linguistics, Griffith University. His research interests are in sociolinguistics, particularly intercultural pragmatics and im/politeness theory. He is the author of Learning Politeness: Disagreement in a Second Language (Peter Lang, 2009).

Andy Kirkpatrick

Andy Kirkpatrick is Professor in the School of Languages and Linguistics at Griffith University, Brisbane. He is the author of English as a Lingua Franca in ASEAN: A Multilingual Model (Hong Kong University Press, 2010). English as an International Language in Asia: Implications for Language Education, co-edited with Roland Sussex, was published in 2012 (Springer).

Published Online: 2014-8-16
Published in Print: 2014-9-1

©2014 by Walter de Gruyter Berlin/Boston

Downloaded on 8.6.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jelf-2014-0017/html
Scroll to top button