Skip to content
Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by De Gruyter Mouton August 16, 2014

The Common European Framework of Reference from the perspective of English as a lingua franca: what we can learn from a focus on language regulation

Eurooppalainen viitekehys englanti lingua francana-näkökulmasta: mitä kielensäätelyn tutkiminen voi meille opettaa
  • Niina Hynninen

    Niina Hynninen's background is in ethnographically-informed discourse studies and ELF. She conducted her doctoral studies at the University of Helsinki, and received her doctoral degree in 2013. For a year and a half, Hynninen worked as a temporary, full-time lecturer at the Department of English, Stockholm University, before returning to the Department of Modern Languages, University of Helsinki, as a post doc researcher. Hynninen's research interests include academic discourse, normativity in language, and ELF.

    EMAIL logo

Abstract

This paper discusses the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) in relation to research conducted on English as a lingua franca (ELF). The following aspects will be considered: (a) the native speaker and native language culture foci particularly of the proficiency level descriptors in the CEFR, and why they are conceptually problematic from an ELF perspective, and (b) the ways ELF speakers have been found to regulate language in ELF interaction (e.g., by correcting and commenting on language) and how the regulation can be seen to construct alternative norms for English used in lingua franca settings. The paper seeks answers to McNamara’s (2012) call for articulating the construct of ELF communication in a way that it can act as the focus for the assessment of English. It will be argued that a crucial aspect in reaching this goal is to reconsider some of the fundamental assumptions of language use presented in the CEFR. This includes not only moving beyond native speaker--non-native speaker contacts and the idea of a native speaker target culture, but also moving towards more context-aware assessment criteria, which would be informed by research on language regulatory practices in ELF interaction.

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan Eurooppalaista viitekehystä suhteessa englanti lingua francana (ELF) -tutkimukseen. Aihetta käsitellään seuraavista näkökulmista: (a) miten ja miksi etenkin Viitekehyksen taitotasot, jotka korostavat kommunikaatiota äidinkielisten puhujien kanssa ja äidinkielisiin liitetyn kulttuurin tärkeyttä, ovat käsitteellisesti ongelmallisia ELF-näkökulmasta katsottuna, ja (b) miten ELF-puhujat säätelevät kieltä vuorovaikutustilanteissa (esim. korjaamalla toistensa kieltä tai kommentoimalla kieltä) ja miten tämän säätelyn voidaan katsoa rakentavan vaihtoehtoisia kielellisiä normeja ELF-tilanteissa. Artikkelissa pyritään vastaamaan McNamaran (2012) esittämään tarpeeseen kielentää ELF-kommunikaation periaate tavalla, joka mahdollistaa sen käyttämisen englannin kielen testauksen lähtökohtana. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on olennaista tarkastella uudelleen Viitekehyksessä esitettyjä perusoletuksia kielen käytöstä. Artikkelissa esitetään, että tämä tarkoittaa myös muunlaisten kontaktien kuin äidinkielisten ja ei-äidinkielisten välisten kontaktien huomioon ottamista sekä äidinkielisiin sidotun kohdekulttuurin ajatuksen purkamista. Lisäksi olisi tärkeää luoda arviointikriteerejä, jotka ottaisivat paremmin huomioon kielenkäyttökontekstin ja jotka rakentuisivat osin sen varaan, mitä tutkimukset osoittavat kielensäätelykäytännöistä ELF-vuorovaikutuksessa.

About the author

Niina Hynninen

Niina Hynninen's background is in ethnographically-informed discourse studies and ELF. She conducted her doctoral studies at the University of Helsinki, and received her doctoral degree in 2013. For a year and a half, Hynninen worked as a temporary, full-time lecturer at the Department of English, Stockholm University, before returning to the Department of Modern Languages, University of Helsinki, as a post doc researcher. Hynninen's research interests include academic discourse, normativity in language, and ELF.

Published Online: 2014-8-16
Published in Print: 2014-9-1

©2014 by Walter de Gruyter Berlin/Boston

Downloaded on 9.6.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jelf-2014-0018/html
Scroll to top button