Skip to content
Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by De Gruyter August 5, 2011

Michael V. Klibanov

Yury E. Anikonov, Anatoly B. Bakushinskii, Alexander V. Goncharsky, Alemdar Hasanov, Sergey I. Kabanikhin, Mikhail M. Lavrentiev, Vladimir G. Romanov, Maxim A. Shishlenin, Vitaly P. Tanana, Alexander V. Tikhonravov, Vladimir V. Vasin and Anatoly G. Yagola
From the journal
Published Online: 2011-08-05
Published in Print: 2011-August

© de Gruyter 2011