Skip to content
Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by De Gruyter March 1, 2019

»For Thee There Is No Weight nor Measure«. The Possibilities and Limitations of »Exact« Methods in the Humanities

  • Maksim I. Shapir

References

Akimova, Marina V., B. I. Yarkho v polemike s tynyanovskoy kontseptsiyey stikhotvornogo yazyka [B. I. Yarkho Polemising Against Tynyanov’s Conception of Verse Language], Philologica 7:17/18 (2001/2002), 207–226 (Akimova 2001/2002a).Search in Google Scholar

Akimova, Marina V., Diskussiya o stikhe i proze v Gosudarstvennoy akademii khudozhestvennykh nauk [A Debate on Verse and Prose at the State Academy of Artistic Sciences], edited, preparation of text and notes by M. V. Akimova, Philologica 7:17/18, 227–236 (Akimova 2001/2002b).Search in Google Scholar

Akimova, Marina V./Maksim I. Shapir, Boris Isaakovich Yarkho i strategiya »tochnogo literaturovedeniya« [Boris Isaakovich Yarkho and a Strategy for »the Exact Study of Literature«], in: Rossiyskaya nauka: »Prirodoy zdes’ nam suzhdeno …« [Russian Science: »Nature Has Destined Us …«], Moscow 2003, 355–365.Search in Google Scholar

Aksenov, Ivan A., B. Dzhonson: Dramaticheskiye proizvedeniya [Ben Jonson: Dramatic Works], Moscow/Leningrad 1933.Search in Google Scholar

Aleksandrov, A., Matematika [Mathematics], in: Filosofskaya entsiklopediya [Philosophical Encyclopedia], vol. 3: Kommunizm–Nauka, Moscow 1964, 329–335.Search in Google Scholar

Bailey, James, The Evolution and Structure of the Russian Iambic Pentameter from 1880 to 1922, International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 16 (1973), 119–146.Search in Google Scholar

Bely, Andrei, Simvolizm: Kniga statey [Symbolism: A Book of Essays], Moscow 1910.Search in Google Scholar

Bely, Andrei, Pushkin, Tyutchev, Baratynsky v zritel’nom vospriyatii prirody [Pushkin, Tyutchev and Baratynsky in Visual Perception of Nature], in: Andrei Bely, Poeziya slova [Poetry of the Word], Peterburg 1922, 7–19.Search in Google Scholar

Brik, Osip M., Ritm i sintaksis [Rhythm and Syntax], Novyy lef [New Left Front of Art] 3 (1927), 15–20; 4 (1927), 23–29; 5 (1927), 32–37; 6 (1927), 33–39.Search in Google Scholar

Gasparov, Mikhail L., Raboty B. I. Yarkho po teorii literatury [B. I. Yarkho’s Works on Literary Theory], Trudy po znakovym sistemam [Sign Systems Studies] 4 (1969), 504–514.Search in Google Scholar

Gasparov, Mikhail L., Sovremennyy russkiy stikh: Metrika i ritmika [Modern Russian Verse: Meter and Rhythm], Moscow 1974.Search in Google Scholar

Gasparov, Mikhail L., Ocherk istorii russkogo stikha [Outline of the History of Russian Verse], Moscow 1984.Search in Google Scholar

Gasparov, Mikhail L., Ocherk istorii evropeyskogo stikha [Outline of the History of European Verse], Moscow 1989.Search in Google Scholar

Gasparov, Mikhail L., Bukvalizm slovesnyy protiv bukvalizma ritmicheskogo (Neizdannyy perevod iz »Pana Tadeusha«) [Verbal Literalism vs. Rhythmical Literalism (An Unpublished Translation from »Pan Tadeusz«)], in: Quinquagenario Alexandri Il’ušini oblata, Moscow 1990, 53–62.Search in Google Scholar

Gasparov, Mikhail L., Vospominaniya o S. P. Bobrove [Memories of S. P. Bobrov], Blokovskiy sbornik [Blok Collection] 12, 1993, 179–195.Search in Google Scholar

Gasparov, Mikhail L., Lingvistika stikha [Linguistics of Verse], in: Slavyanskiy stikh: Stikhovedeniye, lingvistika i poetika [Slavic Verse: The Study of Verse, Linguistics and Poetics], Moscow 1996, 5–17.Search in Google Scholar

Gasparov, Mikhail L., Po povodu kriteriya stikha u B. I. Yarkho (primechaniye k stat’ye M. V. Akimovoy) [Concerning the Criterion of Verse According to Boris Yarkho (a Note to M. V. Akimova’s Article)], Philologica 7:17/18 (2001/2002), 237–238.Search in Google Scholar

Grekova, I., Neobyazatel’nyye ukrasheniya [Optional Ornamentations], Voprosy literatury [Problems of Literature] 2 (1988), 182–186.Search in Google Scholar

Havránek, Bohuslav/R. Jakobson/V. Mathesius/J. Mukařovský, Thèses, Travaux du Cercle linguistique de Prague 1 (1929), 5–29.Search in Google Scholar

Ilyushin, A. A., O metrike sillabotonicheskogo stikha [On the Metrics of Syllabo-tonic Verse], Sovetskoye slavyanovedeniye [Soviet Slavic Studies] 5 (1986), 49–56.Search in Google Scholar

Ivanov, Vyach. Vs., O primenenii tochnykh metodov v literaturovedenii [On the Application of Exact Methods in Literary Studies], Voprosy literatury [Problems of Literature] 10 (1967), 115–126.Search in Google Scholar

Jakobson, Roman, Bryusovskaya stikhologiya i nauka o stikhe [Bryusov’s Versology and the Science of Verse] (1920), Nauchnyye Izvestiya Akademicheskogo Tsentra Narkomprosa [Scientific Bulletin of the Academic Centre of the People’s Commissariat for Education] 2 (1922), 222–240.Search in Google Scholar

Jakobson, Roman, O cheshskom stikhe preimushchestvenno v sopostavlenii s russkim [On Czech Verse, Primarily in Comparison with Russian], Moscow/Berlin 1923.Search in Google Scholar

Jakobson, Roman, Closing Statement: Linguistics and Poetics, in: Thomas A. Sebeok (ed.), Style in Language, New York/London 1960, 350–377.Search in Google Scholar

Kolmogorov, Andrey N., Matematika [Mathematics], in: Bol’shaya sovetskaya entsiklopediya [Great Soviet Encyclopedia], vol. 26: Magnitka–Meduza, Moscow ²1954, 464–483.Search in Google Scholar

Kolmogorov, Andrey N., Semioticheskiye poslaniya [Semiotic Epistles], publ. by V. A. Uspensky, Novoye literaturnoye obozreniye [New Literary Review] 24 (1997), 216–245.Search in Google Scholar

Kolmogorov, Andrey N., Tri neizvestnyye raboty po teorii stikha. Pis’ma [Three Unknown Works on the Theory of Verse: Letters], in: Antropologiya kul’tury [Anthropology of Culture], issue 3, Moscow 2005, 382–414.Search in Google Scholar

Kolmogorov, Andrey N./A. V. Prokhorov, Statistika i teoriya veroyatnostey v issledovanii russkogo stikhoslozheniya [Statistics and Probability Theory in Russian Verse Studies], Simpozium po kompleksnomu izucheniyu khudozhestvennogo tvorchestva: Tezisy i annotatsii (18–22 February 1963) [Symposium on the Integrated Study of Artistic Creativity: Abstracts and Annotations (February 18–22, 1963)], Leningrad 1963, 23.Search in Google Scholar

Kolmogorov, Andrey N./A. V. Prokhorov, K osnovam russkoy klassicheskoy metriki [To the Basics of Russian Classic Meter], in: Sodruzhestvo nauk i tayny tvorchestva [The Commonwealth of Science and the Secrets of Creativity], Moscow 1968, 397–432.Search in Google Scholar

Kolmogorov, Andrey N./A. V. Prokhorov, ›Model‹ ritmicheskogo stroyeniya russkoy rechi, prisposoblennaya k izucheniyu metriki klassicheskogo russkogo stikha [A ›Model‹ of the Rhythmic Structure of the Russian Language, Adapted to the Study of the Metrics of Classical Russian Verse], in: Russkoye stikhoslozheniye: Traditsii i problemy razvitiya [Russian Versification: Traditions and Problems of Development], Moscow 1985, 113–134.Search in Google Scholar

Kolmogorov, Andrey N./N. G. Rychkova, Analiz ritma russkogo stikha i teoriya veroyatnostey [Analysing the Rhythm of Russian Verse and Probability Theory] (1962), Teoriya veroyatnostey i eye primeneniya [Probability Theory and Its Applications] 44:2 (1999), 419–431.10.1137/S0040585X97977616Search in Google Scholar

Lapshina, N. V./I. K. Romanovich/B. I. Yarkho, Metricheskiy spravochnik k stikhotvoreniyam A. S. Pushkina [Metrical Reference Book to the Poems of A. S. Pushkin], Leningrad 1934.Search in Google Scholar

Matyash, S. A., K istorii i tipologii stikhotvornogo perenosa [Towards a History and Typology of Enjambement], Slavyanskiy stikh: Lingvisticheskaya i prikladnaya poetika: Materialy mezhdunarodnoy konferentsii 23–27 June 1998 [Slavic Verse: Linguistic and Applied Poetics: Proceedings of the International Conference, June 23–27, 1998], Moscow 2001, 172–186.Search in Google Scholar

Panov, M. V., Sovremennyy russkiy yazyk. Fonetika [Modern Russian Language: Phonetics], Moscow 1979.Search in Google Scholar

Polivanov, L., Russkiy aleksandriyskiy stikh [Russian Alexandrines], in: Zh. Rasin, Gofoliya (Athalie): Tragediya v 5-ti deystviyakh v stikhakh [J. Racine, Athalie: Tragedy in Five Acts, in Verse] (1691), transl. by L. Polivanov, Moscow 1892, XCVI–CLXI.Search in Google Scholar

Popper, Karl, Logik der Forschung. Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft, Wien 1935.10.1007/978-3-7091-4177-9Search in Google Scholar

Propp, Vladimir, Morfologiya skazki [Morphology of the Folktale], Leningrad 1928.Search in Google Scholar

Propp, Vladimir, Struttura e storia nello studio della favola, in: V. Propp, Morfologia della fiaba, con un intervento di Claude Levi-Strauss e una replica dell’autore, Torino 1966, 201–227.Search in Google Scholar

Revzin, Isaak I., Soveshchaniye v g. Gor’kom, posvyashchennoye primeneniyu matematicheskikh metodov k izucheniyu yazyka khudozhestvennoy literatury [The Conference in Gorky, Dedicated to the Application of Mathematical Methods to the Study of the Language of Fiction], in: Strukturno-tipologicheskiye issledovaniya [Studies in Structural Typology], Мoscow 1962, 285–293.Search in Google Scholar

Revzin, Isaak I., Sovremennaya strukturnaya lingvistika: Problemy i metody [Modern Structural Linguistics: Problems and Methods], Moscow 1977.Search in Google Scholar

RGALI – Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv literatury i iskusstva [Russian State Archive of Literature and Art], Moscow.Search in Google Scholar

Rickert, Heinrich, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung: Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften, Tübingen/Leipzig 1902.Search in Google Scholar

Rickert, Heinrich, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, Tübingen ²1910.Search in Google Scholar

Saussure, Ferdinand de, Cours de linguistique générale, publié par C. Bally et A. Sechehaye avec la collaboration de A. Riedlinger, Lausanne/Paris 1916.Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., »Grammatika poezii« i eye sozdateli (Teoriya »poeticheskogo yazyka« u G. O. Vinokura i R. O. Jakobsona) [The »Grammar of Poetry« and Its Creators (The Theory of »Poetic Language« in G. O. Vinokur and R. O. Jakobson)], Izvestiya Akademii nauk SSSR. Seriya literatury i yazyka [Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR: Literature and Languages] 46:3 (1987), 221–236.Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., B. I. Yarkho: shtrikhi k portretu [B. I. Yarkho: Strokes to a Portrait], Izvestiya Akademii nauk SSSR. Seriya literatury i yazyka [Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR: Literature and languages] 49:3 (1990), 279‒285 (Shapir 1990a).Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., Prilozheniya: Kommentarii; Bibliografii; Ukazateli [Appendix: Commentary, Bibliography, Index], in: G. O. Vinokur, Filologicheskiye issledovaniya: Lingvistika i poetika [Studies in Philology: Linguistics and Poetics], Moscow 1990, 255–448 (Shapir 1990b).Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., Yazyk byta / yazyki dukhovnoy kul’tury [The Language of Everyday Life / Languages of the Spiritual Culture], Russian Linguistics 14:2 (1990), 129–146 (Shapir 1990c).10.1007/BF02743731Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., Metrum et rhythmus sub specie semioticae, Daugava 10 (1990), 63–87 (Shapir 1990d).Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., Geksametr i pentametr v poezii Katenina. O formal’no-semanticheskoy derivatsii stikhotvornykh razmerov [Hexameter and Pentameter in the Poetry of Katenin: On the Formal and Semantic Derivation of Versification Metres], Philologica 1:1/2 (1994), 43–107 (Shapir 1994a).Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., Protokol zasedaniya Moskovskogo lingvisticheskogo kruzhka 26 fevralya 1923 g. [Protocol of the Meeting of the Moscow Linguistic Circle, February 26, 1923], text prepared, edited and annotated by M. I. Shapir, Philologica 1:1/2 (1994), 191–201 (Shapir 1994b).Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., »Versus« vs »prosa«: prostranstvo-vremya poeticheskogo teksta [»Versus« vs »Prosa«: Space-Time of the Poetic Text], Philologica 2:3/4 (1995), 7–47.Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., Gasparov-stikhoved i Gasparov-stikhotvorets: Kommentariy k stikhovedcheskomu kommentariyu [Gasparov Poetry Scholar and Gasparov Poet: Comments on a Poetological Commentary], Russkiy stikh: Metrika; Ritmika; Rifma; Strofika [Russian Verse: Meter, Rhythm, Rhyme, Stanza], Moscow 1996, 271–310.Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., Ritm i sintaksis lomonosovskoy ody (K voprosu ob istoricheskoy grammatike russkogo stikha) [Rhythm and Syntax of Lomonosov’s Ode (On the Historical Grammar of Russian Verse)], Poetika; Istoriya literatury; Lingvistika [Poetics, Literary History and Linguistics], Moscow 1999, 55–75.Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., O predelakh dliny stikha v verlibre (D. A. Prigov i drugiye) [On the Maximum Length of a Line in Vers Libre (D. A. Prigov and Others)], Philologica 6:14/16 (1999/2000), 117–142 (Shapir 2000a).Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., Universum versus: Yazyk – stikh – smysl v russkoy poezii XVIII–XX vekov [Universum Versus: Language – Verse – Meaning in Russian Poetry of the 18th, 19th and 20th Centuries], Moscow 2000 (Shapir 2000b).Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., »… Domashniy, staryy spor …« (B. I. Yarkho protiv Yu. N. Tynyanova vo vzglyadakh na prirodu i semantiku stikha) [»… An Old Domestic Argument …« (B. I. Yarkho Against Yu. N. Tynyanov in Their Views on the Nature and Semantics of Verse)], Philologica 7:17/18 (2001/2002), 239–244.Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., Nechto o »mekhanizme rossiyskikh stikhov«, ili Pochemu Onegin ne mog otlichit’ yamb ot khoreya [Something About the »Mechanism of Russian Verse«, Or, Why Onegin Could Not Tell Iambus from Trochee], Izvestiya Akademii nauk. Seriya literatury i yazyka [Proceedings of the Academy of Sciences: Literature and Languages] 61:5 (2002), 41–42 (Shapir 2002a).Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., Filologiya kak fundament gumanitarnogo znaniya: Ob osnovnykh napravleniyakh issledovaniy po teoreticheskoy i prikladnoy filologii [Philology as the Foundation of Humanitarian Knowledge: On the Main Directions of Research in Theoretical and Applied Philology], in: Antropologiya kul’tury [Anthropology of Culture], issue 1 (2002), 56–67 (Shapir 2002b).Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., Tri reformy russkogo stikhotvornogo sintaksisa (Lomonosov – Pushkin – Iosif Brodsky) [Three Reforms of Russian Poetic Syntax (Lomonosov – Pushkin – Joseph Brodsky)], Voprosy yazykoznaniya [Topics in the Study of Language] 3 (2003), 31–78.Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., Estetika nebrezhnosti v poezii Pasternaka (Ideologiya odnogo idiolekta) [The Aesthetics of Negligence in Pasternak’s Poetry (The Ideology of a Single Idiolect)], Izvestiya Akademii nauk. Seriya literatury i yazyka [Proceedings of the Academy of Sciences: Literature and Languages] 63:4 (2004), 31–53.Search in Google Scholar

Shapir, Maksim I., Donos: sotsiolingvisticheskiy aspekt (Igra slovami kak sredstvo yazykovoy politiki) [Denunciation: Sociolinguistic Aspect (Playing with Words as a Means of Language Policy)], Logicheskiy analiz yazyka: Kontseptual’nyye polya igry [Logical Analysis of Language: Conceptual Fields of the Game], Moscow 2006, 483–492.Search in Google Scholar

Shiryaev, Albert N., Andrey Nikolayevich Kolmogorov (25.IV.1903–20.X.1987): In Memoriam, Teoriya veroyatnostey i eye primeneniya [Probability Theory and Its Applications] 34:1 (1989), 5–118.Search in Google Scholar

Shtokmar, M. P., Ritmicheskaya proza v »Ostrovityanakh« Leskova [Rhythmic Prose in Leskov’s »Islanders«], Ars poetica 2 (1928), 183–211.Search in Google Scholar

Sperantov, V. V., Poetika remarki v russkoy tragedii XVIII – nachala XIX veka (K tipologii literaturnykh napravleniy) [The Poetics of Stage Directions in Russian Tragedy of the 18th and Early 19th Centuries (On the Typology of Literary Movements)], Philologica 5:11/13 (1998), 9–48.Search in Google Scholar

Tarlinskaja, Marina G., Ritmicheskiy bukvalizm? O tom, kak Ivan Aksenov perevodil elizavetintsev [Rhythmic Literalism? About How Ivan Aksenov Translated the Elizabethans], in: Slavyanskiy stikh: Stikhovedeniye, lingvistika i poetika [Slavic Verse: The Study of Verse, Linguistics and Poetics], Moscow 1996, 147–155.Search in Google Scholar

Tynyanov, Yury/Roman Jakobson, Problemy izucheniya literatury i yazyka [Problems of the Study of Language and Literature], Novyy lef [New Left Front of Art] 12 (1928), 35–37.Search in Google Scholar

Uspensky, Vladimir A., Predvareniye dlya chitateley »Novogo literaturnogo obozreniya« k semioticheskim poslaniyam Andreya Nikolayevicha Kolmogorova [Preface for the Readers of »New Literary Review« to the Semiotic Epistles of Andrey Nikolaevich Kolmogorov], Novoye literaturnoye obozreniye [New Literary Review] 24 (1997), 122–215.Search in Google Scholar

Uspensky, Vladimir A., Trudy po nematematike. S prilozheniyem semioticheskikh poslaniy A. N. Kolmogorova k avtoru i ego druz’yam [Works on Non-Mathematics: With Appendix: Semiotic Epistles of A. N. Kolmogorov to the Author and His Friends], vol. 2, Moscow 2002.Search in Google Scholar

Vinokur, Grigory O., Slovo i stikh v »Yevgenii Onegine« [Word and Verse in »Eugene Onegin«], in: Pushkin: Sbornik statey [Pushkin: Collection of Essays], Moscow 1941, 155–213.Search in Google Scholar

Windelband, Wilhelm, Geschichte und Naturwissenschaft, Straßburg 1894.Search in Google Scholar

Yaglom, I. M., Matematicheskiye struktury i matematicheskoye modelirovaniye [Mathematical Structures and Mathematical Modelling], Moscow 1980.Search in Google Scholar

Yarkho, Boris I., Ritmika tak naz. »Romana v stikhakh« [The Rhythm of the So-Called »Novel in Verse«], Ars poetica 2 (1928), 9–36, 182 (Yarkho 1928a).Search in Google Scholar

Yarkho, Boris I., Svobodnyye zvukovyye formy u Pushkina [Free Sound Forms in Pushkin], Ars poetica 2 (1928), 169–181 (Yarkho 1928b).Search in Google Scholar

Yarkho, Boris I., Deystvo o desyati devakh [Acto About Ten Maidens], in: Pamyati P. N. Sakulina [In Memory of P. N. Sakulin], Moscow 1931, 348–354.Search in Google Scholar

Yarkho, Boris I., Organische Struktur des russischen Schnaderhüpfels (Častuška) (Mit Ausblicken auf das deutsche Schnaderhüpfel), Germanoslavica 3:1/2 (1935), 31–64.Search in Google Scholar

Yarkho, Boris I., Raspredeleniye rechi v pyatiaktnoy tragedii (K voprosu o klassitsizme i romantizme) [Speech Distribution in Five-Act Tragedies (A Question of Classicism and Romanticism)], Philologica 4:8/10 (1997), 201–284.Search in Google Scholar

Yarkho, Boris I., Komedii i tragedii Kornelya (Etyud po teorii zhanra) [The Comedies and Tragedies of Corneille: A Study in the Theory of Genre], Philologica 6:14/16 (1999/2000), 143–319.Search in Google Scholar

Published Online: 2019-03-01
Published in Print: 2019-03-05

© 2019 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Downloaded on 3.10.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jlt-2019-0004/pdf
Scroll to top button