Accessible Requires Authentication Published by De Gruyter February 28, 2019

A pilot study on newborn screening for congenital adrenal hyperplasia in Beijing

Li-fei Gong ORCID logo, Xiao Gao, Nan Yang, Jin-qi Zhao, Hai-he Yang and Yuan-yuan Kong