Yue Qiu, Fuhao Chen, Bangfu Huang, Zhaoyang Wu and Hui Kong

Effects of Ti-bearing inclusions on intragranular ferrite nucleation

De Gruyter | 2021