Zhongqiang Zhang, Leijun Lu and Yipin Yi

A novel graphene-based Fe3O4 nanocomposite for magnetic particle inspection

De Gruyter | 2021