Yernat Kozhakhmetov , Mazhyn Skakov , Nuriya Mukhamedova , Sherzod Kurbanbekov , Sherzod Ramankulov and Wojciech Wieleba

Changes in the microstructural state of Ti-Al-Nb-based alloys depending on the temperature cycle during spark plasma sintering

De Gruyter | Published online: February 23, 2021